Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 95


Scales

Quadrant Text
E3  Scala milliarium.|123456789|1 2 3 4 5 6 7|1 2 3 4 5.
A3  Scala|milliarium.|1. 2. 3.

Placenames

Quadrant Text
D2, D1  Aldenberg
E2  Aldenborg
D2  Alendorff,an|derLhon
E1  Alndorff
B2  Alprechte
B2  Alstadt
B2  Alstet
E1  Altensteijn
A1, B1  Altenstein
B3  Altenstein
E2  Altfeldt
E1  Armet|sachsen
E1  Arnsteijn
A2  Aschach
B2  Aschberg
A2  Aschen:|hausen
E3  Aschenberg
B1  Aspach
B1  Attersbach
A2, A1  Aursbergk
B1  Awr
E2  Babenhauß
C3, B3  Bamberg.
A1  Barchfelt.
D2  Battenberg
B3  Baunach
A2  Bautbach
B2  Bedem
E1  Beijlstijn-
B2  Beinerstadt
A1, B1  Beirot
B2  Belriet
B2  Benshausen
A2  Beringen
E2  Berka
A1  Berka.
E1, D1  Berlibschen
B1, B2  Bernbach
D3  Berstad
A2  Betten:|hausen
A2, B2  Bibra
D2  Biden|cappel
E3  Bijngenher
D3  Binge
D2  Birgeln
A2  Birx
A3  Boppenlauer.
D2  Borken
D2, E2  Borkge:|munden
E1  botenborck
E1  Branden:|felch
D1  Breijdenaw
E2  Breijdenbach
D2  Breijden|steijn
B1  Breiten:|bach
B2  Breitenbach
A1  Breitungen.
E2  Brochenaw
D1  Bromberg
B1  Brottrott
A1  Brunhartshausen
A2  Brux
D2  Buchseck
D2  Buchseckerthal
D3  Buczbach
E3  Budingen
A2  Bulhausen.
E3, E2  Burckherst
A3, A2  Burglauer.
A1  Bus
B2  Calenberg
B1  Cantelers|grunt
D1  Carthroß
D1  Caßell
B2, B1  Christes
B2  Cl.|Rohr
B2, C2  Coburgk
E2  Creijfeldt
B2  Dachbach
E1  Dachwigs:|steijn
E3  Darichen
A2, B2  Deferthausen
D2  Densperg
A1  Dermbach
E1  Die heijde
A1  diefennarth
D2  Dielenberg
D2  dierenbach
A1  Dietorff
D2  Dillchen
B2  Dilstet
B2  Dilzhausen
B2  Dingsleben
E1  Dorla
A1  Dorn:|dorff
E1  Drefern
A2  Dreißigacker
D3  Dridorff
A3, B3  Dundorf.
B2  Ebendorff
A3  Ebenhausen
B3  Ebern
B2  Eberts:|hausen
E3  Echzel
A1  Eckers
B2  Eichelberg
B2  Eiffeldt
B2  Einhausen
B1  Eisenach.
B2  Elgerssburg
B2  Elingshausen
D1  Elsingen
A1  Empfershausen
B2  Engenstein
B2  Erenberg
C1  Erffurt
B2  Erla
B3  Ermershausen
D2  Ersdorff
E1  Eschwege
A2  Eusenhausen
A1  Evenbergk
B2  Extorf
A1  Fach
E2  Faijerhau:|sen
D2, E2  Falkenberg
D1  Falkensteijn
A1  Fambach
A1  Fanbach
A1  Fisch:|bach
A1  Fischbergk
A2  Fladungen
B1  Floe
E2  Folle
A1  Franken:|berg
D2  Frankenaw
A2  Frankenheim
E3  Frankfurtt
D2  Frawenberg
B2  FrawenP Schmitfeldt
A1  Frawensehe
D1  Freijenhagen
D1  Freudenberg
D3  Fridberg
E2  Fridenwald
A1  Frittelhausen
D2  Fritzlar
D2  Fronhau:|sen
E3  Fuldisch|marck
E1  Furstensteijn
E1  Garnsteijn
D2  gartinrode
A1  Gehaus
E3  Geijlnhausen
D2  Geijne
E2  Geijßel
A1  Geisa
E2  Gelbenaw
D1  Gelmers.hausen
D2  Gemunden an|der Wohre
E1  Geneich
B1  Georgental.
A1  Georgenzel
D3, D2  Gerbern
B2  Gerhartsgereut
E2  Geringen
A1  Gersten:|gaw.
E1  Gerstingen
A2  Gerthausen
E2  Gertz:|berg
B2  Getlen
D2  Gillse
E2  Glawberg
B2  Gleichen
E1  Gleichen
D2, D3  Gliepe:|rg
E3  Glotzberg
E1, D1  Goettingen
B2  Goltfriedsberg
B2  Goltlautes
B1  Grawinkel
D1  Grebensteijn
B2  Grimmelshausen
B2, A2  Grimmental
D2, E2  Grotzberg
A2, B2  Großen eib:|stadt
B2  Grube
A1  Grumbach
A1, B1  Gumpelstat
B2  Haia
B1  Hallenberg
E3  Hanau
A2  Harles
B2  Hartenberg
B3  Hasfurt
D1  Hasongen
E2  Hawneck
B2  Heckengereut
E1  Heijlsenstad
B1  Heimdorff
B2  Hein:|richs
A2  Heistrew
A2  Helb
A1  Helmers
A2  Helmmers|hausen
B2  Henfstet
A2  Henneberg.
E2  Herbsteijn
B1  Herges
B1  Herges
D1, D2  Herichshwsen
A2  Hermans|felt
D3  Hermensteijn
C2, B2  Hermetstein
E1  Herolshausen
A2  Herpf
E2  Hersch:|felt
D1  Herstell
D1, E1  Heylsenberg
D2  Heßsteijn
A2  Hillenberg
B2  Hilper:|hausen.
B2  Hilpurgk.
A2  Hilters
A1  Hinsfershausen
B2  Hinternahe
B2  Hirschbach
D1  Hoenschet
B1  Holborn
A2  Holstet
E2  Holtzhausen
D2  Homberg an|der Olim
E2, D2  Homberg in|heßen
D3  Homberg vor der|hoe
D1  Homon
B3, B2  Hornstein.
D2  Hotzfelt
A2  Hulzberg
E1  Ifa
A1  Immelborn
D1  Immenhausen
B2, A2  Irmelshausen
D2  Itter
B2  Iuchsen
D2  Kaldern
A1  Kalten:|lengsfelt
A2  Kaltensont:|heim
B1  Katthof
D1, E1  Kauffungen
D2  Kellerberg
D2, E2  Kirchdorff
D2  Kircheijn
A3  Kißingen
A2  Kleinen|Eibstadt
B1  Klein|Smalkalden
A1  Klinges
D2  Konigberg
B3  Konigsbergk.
B2  Konigsho:|uen.
A1  Kreienbergk
E1  Kreutzberg
B2  Kuendorf
D2  Landtperg
A2  Landtwers:|bergk
C2  Langwisen
A1, B1  Lauchreden.
E2  Lauterberg
D1  Lebenaw
D2  Lebensteijn
B2  Lengenbach
B2  Lengfelt
A1  Lengsfelt
B2  Leutersdorff
B1, A1  Libenstein
D3  Lich
A2  Lichten:|berg
B3  Lichtenstein
E1  Lijchtennaw
D3  Lijnden
D1  Listingen
E3  Lißperg
D2  Loer
D2  Loller
D2  Lomberbach
E1  Ludenbach
E2  Ludwitzberg
A2  M. Sulfelt
B2, C2  Manebach
B2  Mansfelt
A1  Marcksula.
C1, C2  Marterott
D2  Martpurg
A2  Masfelt
A3  Maspach.
C2  Meffingshut
A1  Meimels
A3  Meinburg
A2  Meinun:|gen.
A2  Melrich|statt.
E1  Melsongen
D3  Mentz
E2, D2  Merckshwsen
D2  Merla
D1, D2  Merxhusen
B1, B2  Mesis
B2, B1  Mezels (A2)
B2  Miltz
A1, B1  Mittelsmalkal.
B1  Mittelstil
A2  Mittel|strew
E1  Moelhausen
E1  Molkers|hausen
D1  Molsperg
A1  Mor
D1  Munchen
A3  Munerstadt.
B2  N.Thambach
D1  Nawenberg
B1  Neherstil
A1  Neidtharts|hausen
B2, A2  Neubrun
B2, C2  Neubrun
B1  Neuerhoff
E2, D2  Neukirchen
B2  Neundorf
B2  Neundorff
C1  Neuses
A2  Neustadt.
B2  Neustadt.
B1  Neßethof
D1  Nidensteyn
E2  Nider nawel
D2, E2  Nider no:|men
A2  Nider:|lauer.
D2  Nordek
A2  Northeim
A2  Northeim
E1  Notter
A2  Oberfladungen
B2, A2  Obermas:|felt
A1  Obernalba
B2  Oberndorff
A2  Obernkatz
E2  Obernomen
E1, E2  Obernthausen
A2  Obernweid
E2  Obern|Nawel
A2  Obern|strew
B2  Oberroth
B2  Oberstat
C2  Obren|Borlitz
D2  Omelberg
A2, A1  Opfershausen
A1  Ornshausen
B1  Ortruff.
A2  Ostheim
A1, A2  P Kaltennortheim
A1, B1  P Nidersmalk.
B2, A2  Queinfeldt
A3  Rannungen.
B2  Ratelsdorf
E1  Reichbach
A2  Reichenhausen
A2, B2  Rempers|hausen
E2  Rengerßhausen
B2  Reurit
D2  Rhwschberg
A2  Rippershausen
E1, E2  Rodenberg
A2  RofrietP Hentingen
E2  Romcad
B2  Romhilt.
A2  Ronhoff
A1  Rosa
D3  Rosbach
D2  Rosental
B2  Rosr
A1  Rostorff
B2  Rotach
B2, C2  Rotlitz
B2  Rotsches
B3  Rottenstein.
B1  Rotterot
A2  Ruprechts
E1  Ruster berg
A2, B2  Rutschen:|hausen
B2  S.Bernhart
B2  S.Kilian
A2  Saall
D2  Sachsenberg
D1, E1  Saffelsteyn
E1  Saltz
A2  Saltzburg
A1  Saltzun:|gen.
A2  Sandes
E3  Saxen:|hausen
D1  Schartenberg
D1  Schawnborg
B2  Schleusingen
B1  Schmalkalden
B2  Schmelim
B1  Schnelbach
D2  Schoensteijn
B1  Schonaw
B2  Schonaw
D2  Schonsteijn
E2  Schraksbach
E2  Schwartz
B2  Schwartza
A1  Schwartzbach
E2  Schwartzen:|berg
A3  Schwein:|furtt
A2  Schwickershau:|sen
A2  Seba
B1  Selgental
E3  Sellijgenstatt
D1  Sensensteijn
D2, D3  Sießen
B2  Sigritz
B2  Silbach
A1  Sindershausen
D2  Slijsperg
D2  Solms
A2  Soltz
B2, C2  Sonneberg
A2  Sontheim
E1  Sontra
A1, B1  Sorge
E1  Spangenberg
D2, E2  Spexwinckel
E2, D2  Spißkappel
E3  Stadt|Nidda
D2, D3  Steijnbach
E3  Steijnhem
B1  Steinbach
B2  Steinbach
B2, C2  Steineren Creutz
B2, B3  Sternbergk.
A2  Stetlingen
B1, B2  Stilspringen
A2  Stockheim
A2  Stopfershausen
E2  Stormfelch
D2  Straffenberg
B2  Strauff.
B1  Strutt
B2  Stutzerbach
A1, B1  Stwallungen
D1  Sudensperg
D1  Sudens|borg
B2  Sula
B2, A2  Sultzfeldt.
A2  Sultzfelt
A1  Sundershausen
A1  Swena
B1  Tambach
B2  Tambach
E1  Tauberg
D2  Taxdorff
A1  Thann
B2  The:|mar.
D2  Tiermunden
A1  Totwart
B2  Trabstadt
D2  Treijsa
B2  Tresbach
B2  Trostadt
E2  Truenberg
A1, B1  Trusen
E1  Ulffen
E2  Ulrichste:|ijn
E1  Vach
E2  Vach
B2  Vachdorf
D1  Vaka
D1  Vecken|hagen
D1  Velsberg
D2  Verße
B2  Vesfra
B2  Virnaw
C2  Vnder|Borlitz
A2  Vnsleben
A2  Vnternkatz
A1  Vntern|alba
A1  Vnterweidt
D1  Volkmar|ssen
A2  Vrspringen
B2, A2  Vttendorf
B2  Wachbrun
A2  Wal:|torff
A2, A1  Walbach
D2  Waldeck
D2  Waldenfels
E1  Waldkappel
B1  Wallen:|burg
A2  Waltershausen
B1  Waltershausen.
A2, A1  Wans
D1  Warberg
A1, B1  Wassungen.
D1  Weijdel:|berg
A1  Weilar
A2, B2  Welckershau:|sen
E1  Wenfulde
A1  werns:|hausen
A2  Westerswinkel
A2, A1  Westheim
D2  Wetter
D3  Wetzlar
B2  Wichtshausen
B3, A3  Wilberg
E1  Wildeck
D2  Wildingen
E1  Willingerad
A2  Wilmars
A1  Wilprechtsrot
D1  Wilsperge
C2, C1  Wipfra
A1  Wisenthal
B2  Witersbach
D2  Wittelsperg
A1  Witzelrot
D2  Witzsteijn
D2  Wolckers|dorff
A2  Wolffershausen
D1  Wolffhagen
D1  Wolfhusen
A2  Wolmethausen
A2  Woltershausen
E1  Wonnen
E2  Ysenbach
D1  Zappenborg
B3  Zeijll
A1  Zell
B2, B1  Zell Blasi
E1, D1  Ziegenberg
E2, D2  Ziegenhaijn
D1  Zieringen
A1  Zilbach
B2  Zilfeldt
B2  Zolbruck
D2, D1  Zusschen

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
B2, A2  Dolmar mons
B1  Enselberg
A2  Geba|mons
B2  Gleichberg
B3  Hasberg
A2  Rosn|mons

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
C3, B3  BAMBERGENSIS|DIOECESIS|PARS.
B1, C1  Durin:|ger|Waldt.
D2, C2  Furstendom an|der Lhon.
A1  FVLDENSIS|DITIO:|NIS|PARS
E3, D3  Graf:|schaft
D2  Herschaft.
C3, D3  MOGVNTINENSIS|DIOECESIS.
C3, D3  NASSOW|COM. (C2) (D2)
E3  Wederaw.Herschaft.
A3, B3  WVRTZ:|BVR:|GENSIS|DIOECE:|SIS PARS. (A2)
E3  YSENBERG|COM.

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
C1, B1  Apfelstet flu.
B3  Baunach flu.
A2  Brent fluvius
A1  Felda flu.
E2  Fulda flu.
B2  Hasel flu.
B1  Iera flu.
C1  Iera flu.
C2  Ilmmen flu.
B3  Itsch flu.
A3  Laur flu.
C2  Lhon flu.
C3  Lhon flu.
E3  Meijn flu.
B2, A2  Miltz flu.
C3  Moenus flu.
D3  Moenus flu.
B3  Moenus flu.vulgo Meyn.
B1  Or flu.
C3  Rhenus fluvius.
D3  Rhenus fluvius.
B2, A2  Sala flu.
A3  Sala fluvius.
B2  Schleus flu.
A2  Strew flu.
A1  Ulstra flu.
B2  Visurgis fluvij|fons
A1  Werra flu.
A1  Werra flu.
B2  Werra flu.
E2  Werra flu.

Privilege

Quadrant Text
D1  Cum Gratia,&|Privilegio decen.|1579. (With grace and a ten year privilege, 1579.]
B1  Cum|Privilegio|decennali.|1594. [With a privilege for 10 years. 1594.

Orientations

Quadrant Text
B3  MERIDIES.
D3  MERIDIES.
A2  OCCIDENS.
C2  OCCIDENS.
C2  ORIENS.
E2  ORIENS.
D1  SEPTENTRIO.

Cartouches

Quadrant Text
C1  HASSIAE|DESCRIP:|TIO,IOAN:|NE DRYAN:|DRO AVC:|TORE. (D1) [A depiction of Hassia by Ioannes Dryander.]
B1  HENNEBERGEN:|SIS DITIONIS.|vera delineatio. [A true representation of the area of Henneberg.]

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.