Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 88


Scales

Quadrant Text
E3  40 50.
B1, C1  Miliare Thietm:
D3, E3  Scala mi:|liarium|10.20.30.

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
D2  Frisch haff.
E1, E2  Kurisch|haff.
D1, C1  Maris Germanici pars
A2  OCEANI GER:|MANICI PARS
D2  Putzkerwick

Placenames

Quadrant Text
E2  Allenburg
E2, D2  Allenstein
D3  Althaus
B2  Aluersdorp
A2  Amerswurdt
E2  Angerburg
B2  Arke:|beck
A2, B3  Baerlt (A3) (B2)
A2  Baert|slecht
A2, B2  Balenbrugge.
D2  Balg
E2  Barten
B2  Ber:|geste.
B1  Berch:|word
E2  Birstein
E2  Bistberg.
A2  Boeren
B2, A1  Braeke
D2  Braus|perg
B2  Breckel.
D3  Bretchen
D3, C3  Brom:|berg
B3  Brunsbuttel.
D2, E2  Brãdêburg
B3  Buecholt
B3, C3  Buekelenborch
A2  Busen
A2, B2  Buswort
C2  Butauw
A2  Buttel.
E3  Camenetz
D2  Capurn
D2  Cinten
E2  Coell.
D3, C3  Conitz
E2  Cracaw
E2  Cremiten
E2, D2  Creutz|burg
D2  Cristburg
D3  Culm
D3  Culmsee
E2  Dablack
D2  Dantzig
A3  Darne:|werdt.
B2  Delbrug
B2  Delim
B1, C1  Delste
D2  Der:|sau.
D3  Deut:|schen:|lau.
A2  Dickhusen
A3  Dickhusen
D2  Dolkemir
E2  Dumna
E1  Durben
B3  Edellaken
B3, B2  Eggeste
D2  Elbing
A2  Elpersbuttel
A2, B2  Epenwurde
B1  Fedderring
B2  Fijl.
D2  Fisch:|auß.
D2  Frauwenburg
B2  Freeste
E2  Fridlãd
B2  Ganshorn
E1  Gerbin
E2  Gerdaw
E2  Gergen:|burg.
D3  Gilgenburg
D3  Golb.
D3  Graudentz
E2  Grien:|hoff.
A2  Grotenbuttel
A1  Grunen
B2, A2  Gudendorp
E2  Gut:|berg.
C2  Hade:|marhs
D2  Halberstat
C2  Hanra|huw
A2  Harmans:|wurdt
A1  Hauerwische
A1  Heijwische
D2  Heilig|puhel
E2  Heilsberg
A1  Hein
B1  Heiste
D2  Hel.
A3  Helse
A2  Hennickste
A3  Henninckbuttel.
B1  Henste
A1, A2  Hesenbuttel.
E1  Heyligaw
A2, B2  Heÿde
B2  Hindorp
A2  Hoeten:woer|den
D3, D2  Hohen|stein
D2  Holand
B1  Hollinckste
B1  Holm
B1  Holster
B1  Horst.
B3, b2  Hupen
A1  Ihodenwische
B1, A1  Im beim
E2  Inster:|burg
E3  Johansburg.
A3, B3  Kannemoer
A3, B3  Katrepel.
A2  Ketels:|buttel.
B1, A1  Kleue
D3  Knipig
A1  Krempel.
B2  Krumste
B3  Kuden
E2  Kunigsberg
E2  Labia.
E2, D2  Landsberg
D3  Lasla
D3  Lebau
D3  Lesla.
D3  Leßlau
E1  Liba
D3, D2  Libmul.
D2  Liebstat
E2  Lijck
D2  Lochster
A2  Loe.
A1  Londen
E3  Lumbsee
C2  Lumburg
E2  Lune:|burg
B2  Lutkeharste
B2  Marien:|burg
D2  Marien:|werder.
D2  Mariêburg
E3  Marow
D2  Meb.
A2, B2  Meldorp
D2, E2  Melsack
E1  Memel
A3  Merne
E3  Milaw
D3  Morung (D20
C3  Nackel.
D2  Nerdeich
D3  Neuburg
D3  Neumarck
E3  Neydenburg
A1  Neßerdick
A1  Niekerken
A2  Nieske
B3  Nieuhusen
A3  Niewerck
A2, A1  Niewische
B2  Nimdorp
B2  Nordhor:|ste.
A3, B3  Northusen
D3, E3  Nouoduor
E3  Nouogrod
A2  Olden|wurden
D2  Oliua
B2  Oosterwaldt.
E2  Ortelspurg
B1, B2  Oster:|borstel.
C1  Oster:|burste
B3  Oster:|moer.
D3  Osterodt
E3  Ostrolencka
D2  Ouer:|norde.
B3  Ouwenbuttel.
B1  Palen
E2  Partstein
E2  Paßenheim
E3  Pezaßnitz
D3  Plotzko.
D2  Poblin
E3  Poltow
D2  Preuschismarck
E2  Preusischenlaw
E2, E3  Pupperi
D2  Putzka
B2  Rab.
E2  Rangnet|olim Lan:|dßhut.
E2  Rasten:|burg.
D3  Razuntz
D3  Reden
B1  Reerstal
E2  Rein
A2  Remsbuttel
A1, B1  Richelha:|uen
D2  Risen|berg
A3  Ritzebuttel
E2  Rom
E1  Rosetin
E3  Rosnau
A2, B2  Rost
B3  Rosthusen
D3  Rosêberg
E2  Rÿßel.
D2  S Albrecht
D2  S Alexternes
A1, B1  S.Anne
D2  Salfeld.
D1, E1  Samaia
B1  Scalckholt
B2, C2  Scapste
E2  Sceppen:|piel.
B1  Schelrau
C3  Schlochau.
D3  Schonberg
D2  Schoneck
D3  Schonsee
D3, E3  Schrensko
D3  Schwetz
E2  Scoka
E2  Seburg
E3  Serotzitz
E2  Sesten
B2  Shirum
E3  Soldau
D2  Stargart
A1  Stel.
E2  Stradau.
D3  Straßburg
C2  Strijt|hoep
A1  Stulp
D2  Stum
E2  Sudau
B1  Sudersbuttel
A2, A1  Surdick
B2  Surharste
B1  Swijnhusen
E2  Tapia
D3, C3  Tauchel.
B1  Tellinckste
B2  Tensbuttel
A1  Thoeningen.
B1  Thomdelue
A1  Thonlebe
A2, B2  Thorhedt
D3  Thorn
B3, A3  Thorwische
B1, A1  Torslich:|ten
A3  Treunenwordt.
E2  Trinckfurt
E2  Tus.
D2  Venedig.
B2  Verne:|wonckel.
A3, B3  Vettenbuttel
D3  Vischegrod
E3  Waginschoß.
E2  Waldau.
B1  Wallem
E2  Wardenberg
B1, A1  Weddingste
E2  Welaw
A2  Wellenhusê
E3  Wengra.
A1  Wennewich
A2  Weruen
B2  Westdorp
A1, B1  Weßel.
A1  Weßelinburen
E2  Wijldniß.
B2  Windburg
E2  Wittêberg
A1  Wollersem
B2  Wolmers|dorp
D2, E2  Wurm|nich.
E3  Zechenau
B2  Zeertsbuttel
E3, D3  Zuruniski

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
D2  Ochsenberg
A1  Steller|berg

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
B2  Aluersdorper|holt
B1  Arbor miræ|magnitudinis [A tree of miraculous height.]
E2  Bartenland
B2, B3  Borckholt
D1  Brust
B2  Burgholt.
D3  Culmischlandt.
E1  Curlandt.
C2, B2  De lantscheidung.
D2, E2  Ermeland.
E2  Grauden.
A3  HALEN.
D2  Hockerlandt.
A1  HOLSATIAE|PARS.
D2, E2  Huntau.
A3  KIEDINGE
B1  Kieuitsmoer
E1  Kurischnering.
E2  Letzen
E1  LIVO:|NI:|AE PARS.
B2, C2  Loukewal.
E3  MA:|ZO:|VI:|AE PARS.
E2  Natang
B3  Pa:|ludes.
A1  Paludes
B1  Paludes
B1, A1  Paludes
B1  Paludes
B2  Paludes
B3  Paludes
B2  Paludes.
C2, D2  PO:|ME:|RANIAE|PARS.
D3  POLONIAE|PARS
D2  Pomerellen.
D3, D2  Pomezan.
B2  Reisenwalde
D2  Resehouet
D2, E2  Samaiden
E1  Samauin
E2  Schalaunen
E1  Sudau
C3, C2  Terminus regionis (B3)

Islands

Quadrant Text
D2  Frischnerung

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A3  Albis, De Elbe fluuius.
D3  Bdo fl.
D3  Bro fl.
E3  Bug fl.
A1  De Eÿder fluuius
E2  Dun fl.
D2, E2  Elbing fl.
E1  Heiligau fl.
A3  Kromme wese fl.
E1  Liba fl.
E2, E1  Memel fl.
E3  Nareff fl.
D3, D2  Noger fl.
D3  Oßa fl.
D2  Paßerg fl.
E2  Pober fl.
E2  Pregel fl.
E1  Tang fl
D3  Triebnitz fl.
D3  Vistula fl.
D3  Weißel fl.
E3  Wixel fl.

Privilege

Quadrant Text
E3  Cum priuilegio.

Cartouches

Quadrant Text
D1  PRVSSIAE DESCRIPTIO|ante aliquot annos ab Henrico Zellio edita,|ab eoque D.Ioanni Clur, ciui Gedanensi Ded: (E1) [A representation of Prussia edited some years ago by Henricus Zellius, and dedicated by him to Mr. Ioannes Clur, a citizen of Danzig.]
B3  THIETMAR:|SIAE,HOL:|SATICAE RE:|GIONIS PAR|TIS TYPVS.|Auctore|Petro Boeckel. (C3) [A representation of part of the region of Ditmarsch and Holstein by Peter Boeckel.]

Orientations

Quadrant Text
B3, A3  MERIDIES.
D3, E3  MERIDIES.
A2  OCCIDENS.
C2  OCCIDENS.
C2  ORIENS.
E2  ORIENS.
B1, A1  SEPTENTRIO.
D1, E1  SEPTENTRIO.

Lakes

Quadrant Text
B3  Bordorper|zee.
D2  Drausen
B2  Fÿler zee
B3  Kuden|zee.
B1, A1  Steller zee
B2  Windber|ger zee.

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.