Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 86


Scales

Quadrant Text
C3  Milliaria Germanica.|12345678 (D3) [German miles.]
B3  Scala Milliariorum Danicor.|10 20 30 40 50 60 70 (A3) (C3) [Scale of Danish miles.]

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
C2, B2  BALTICVM MARE.
E3  Bowense houet
A1  Cimbricum|prom.
B1, A1  CODANVS|SINUS.
B2, B3  CODANVS|SINVS.
E3  De Belt
B2, A2  De Belt.
B2  De Belt.
E3, E2  De Belt.
B2  De Groene|Sont.
E2  De Kalck|grunt
B2  De Sont.
E1  De Trendel
E1, D1  DeHelmes
D3, E3  FLENSBORGER WICK
E3  Funeshouet
D1, C3  GERMANICI|MARIS|PARS. (C1)
D2, E2  Halshauen
C2  Hanwith
E3  Insloe
C2  Kalmer Sont.
B2  Kol prom.
E3  Lundogard
E3  Lunt houet
D2, E2  Lymford
D3  Melhorn
D3, E3  Mid|delfar|Sunt
E3  Nesgauel
A1  OCEANI GERMA:|NICI PARS.
D1  Promontorium|Hornsmis|a nautis dicitur hertzhals [Cape Hornsmis, by sailors called Hertzhals.]
D1, C1  Promont|Ribbeknut
E3  Rust houet
D1  Schagens|ref
E3  Slipshouen
E2  Stenskroch
E2  Steuenshofft
B2  Steuens|hoft
A1  Tsoen|water.
B2  Twolf|gat.
D3  Vthorn
E3  Welerstrand
E2  Westod

Placenames

Quadrant Text
E3  Aassen
D2  Abosoe
B2  Abrens:|dorp
A1  Aelburg
C2  Agard
D2  ALBORCH
E2  Alby
D2, D3  Aldum
D3  Aller
D2  Allingclost.
D3  Almind
A2  Als
D2  Alsa
A2  Aluers
D3  Andorp
E3  Aneloff
D3  Aneluff
D2  Ansberg
D3  APENRADE
D2, C2  Arendorp
A2  Arhusen
D2, E2  ARHVSEN
E3  Arnis
C2  Arop
A2  Ascens
E3  ASCENS
D1  Asdal
D1  Astorp
D2  Astorp
C2  Auerkerck
B2  Aus
B1  Babuis
A2  Baerdt
E3  Barlos
B2  Bart
E3  Belling
D1  Bensloe
D2  Bergum
E2  Besseer
D2  Bigholm
D2  Birg
D3  Blaewberg
B2  Bleieker
C2  Boffling
D1  Borlum closter
E3  Bostorp
A2  Bou:|wens
A1  Bouenberg
A2  Bouens:|berg
C2, D2  Bovenberg
D3  Bowens
E3  BOWENS
E3  Bowens
A3  Boxtehode
D2  Bradschou
D3  Bramdorp
E3  Branderop
E3  Brangstorp
E3  Bregning
D3  Broacker
E3  Broby
E3  Broholm
E3  Brolunck
D2  Browis
A3, A2  Bruiushuttel
A2  Brunste
E2, D2  Burû
D2  Busdorp
A2  Busen
C3, C2  Camin
D3  Carlunt
D1  Carop
E3  CARTEMVNDE
D3  Clangsbul
D2  Clim
D3  Clixbul
E3  Coerop
D2  Colderop
B1  Conel
B2  Copen:|hauen
E3  CORSO:|ER.
B2  Corsuer
D2  Cos
E3  Cosbilgard
D2  Cristorp
D3  Dalby
D3  Dalby
E3  Dalmcloster
B2, B3  Damgard
D3  Damsgard
D3  Danderop
E3  Daulund
D3  De Ver
B2  Der borch
D3  Detzbyl
C2  Dibbe
D3  Dis
D2, E2  Dockedal
D2  Domerby
A1  Dortning:|borcg
E2  EBELTOD
A2  Edella:|ken
E3  Eerbec
D2  Egens
E3  Egens
D2, E2  Ego
C2  Elholm
B2  Elleboge
B1  Elsburch
B2  Elsenborch
B2  Elsenor
D3  Eltin
D2  Emcloster
D3  Emsbul
E3  Engard
C2  Engebirg
B1, B2  Engelholm
E2  Ensl
D3  Erstkirck
E3  Eschebirg
D2  Escher
A2  Eyderstede
B2  Fakoe
B1  Falcopen
B2  Falsterbode
E3  Fang
E3  Fangoe
E3  Farioel
E3  Faursbyl
A2  Feborg
D2  Fels
E3  Felste
C2  Feltring
E3  Fens
C2  Ferning
D2  Fersted
D2  Feur
E2  Filbal
D2  Fladde
D1  Fladkerck
D3  FLENSBORCH
A2  Fleusborg
E3  Flintholm
D3  Fobesket
E3  FOBORCH
D3  Foldingbro
D2  Framle
A2  Fronek
D3  Frorop
E3  Frorop
E3  Fulsbyl
D2  Fulstorp
E3  Gamborch
E3  Gamme|gart
E3  Gangloud
D3  Garloe
D3  Gener
D2  Gettorp
E2, D2  Glesborch
E3  Glesmis
E3  Glint
A2  Glorp
E3  Glorp
B3  Golowitz
A2  Gotdorff
A1  Grimmo
E2  GRINA
D2  Grindesloe
D3  Grotetundere
E3  Gudnis
D2, C2  Guemcloster
D3  HADERSLEVE
D2  Hafloe
E3  Hagenschow
B1  Halafeso
A1  Hale
D2  Hall
A1, B1  Hallenbro
D1, E1  Hals
D2  Hals
B2  Halsnes
A3  Hamburg
D2  Hamelmos
C2  Hamer|huis
D3  HANSBORCH
D3  Hanwit
C2  Harbor kirke
A2  Hardesloe
C2  Harn
A2  Harndorp
D3  Harndorp
E3  Harndorp
A2  Harsenes
A1  Harthols
D3  Hartsche
C2  Hassing
D2  Hassing
D2  Hegenit
A2, A3  Heiligerhauen
A2  Hekeluorde
D3  Helis
E3  Helitz
E2  Hellenis
D2  Hellewat
B1  Helmste
D2  Helstorp
D2  Hemersum
D3  Hemstet
A2  Henborg
D3, E3  Henneberch
D2  Herbeck
E3  Herbi
E3  Hersloe
E3  Heslager
C2  Heßel
A1  Heßenes
D1  HIRING
E3  Ho
A1  Hobzo
C2  Hogum
D3  Hoine
D2  HOLCKER
D2  Hold
A1  Holm
A2  Holm
C2  Holm
D2  Holm
D2, C2  Homelen
D3  Hopdorp
D2  HORBO
D2  HORSENE
D2  Horsens
D2  HOSTERBO
E3  Huering
D1  Huggerby
D3  Hugum
D2  Hulgeberch
D2  Hulsum
D2  Hunds closter
C2  Hunstorp
D2, C2  Husby
A2  Huysen
D3  Inkirck
D1, D2  Instorp
D2  Ioel
E3, D3  Iorbeck
D2  Iorola
E2  Isgard
A3  Itzkou
E3  Iursnis
E2, D2  KAL
A2, A1  Kall
B2, A2  Kallenborg
A2  Karegard
D3  Karegard
D3  Keitum
E3  Kersgard
C2  Kettdorp
D1, D2  Kettorp
A2  Kiel
E3  Kincke
E3  Kirckby
B2  Knardorp
D1  Knifholt
A2  Kolding
D3  KOLDING
E3  KOPING
A2  Kortemund
E3  Kragacker
B2  Kuik
E2  Kungsgart
B1  Laholm
B2  Landskrom
D3  Langeleg
E3  Langelsi
C2  Lem
C2  LEMWICK
D2  Lerop
C2  Lilkerk
E3  Lindelse
D2  Linge
E2  Lingib
D3  Lintholm
E3  Linwith
A1  Linwyck
A2  Londen
B2  London
E3  Lorop
A3, B3  Lubeck
D3  Luemcloster
E3  Lundby
D2  Lundgat
D3  Lunds
D2  Lung
E3  Lung
D2  Lungerop
E3  Lusappel
A2  Lutkeborg
A2  Lutketon:|der
D3  Lutketundere
C2  Lutku
D2  Luxsted
A1  Luxt
D2  Luxt
E3  Lwitby
E2  Lym
E3  Lãgose
E3  Magelby
B2  Malbo
D2  MARIACKER
A1  Mariager
B2  Maribus
E3  Marloe
E3  Meht
D2  Melderop
A2  Meldorp
A2  Middelfar
E3, D3  MIDDELFAR
A2  Molby
E2, D2  Mols
E3  Moncgart
A1  Moors
D3  Morsu
E3  Nacby
B2  Nasco
C2  Nessum
D2  Nestorp
B2  Nestwed
A2, A3  Neuwerk
C2  Nex
D2  Nibe
D2  Nibel
A2  Niborg
A1  Nicopen
D2  NICOPING
B2  Niecopen
D3  Niekerck
A2  Niemunster
B2  Nieport
D3  Nigard
B1  Nilus
E2, D2  Nimtod
A1  Nipen.
E3  Norborch
E2  Nordby
D2  Norlund
D3  Nubel
B2  Nustedt
E3  NYBORCH
D3  Nybul
D2  Oby
D2, C2  Odby
D1  Odden
E3  ODENSEE
D2  Oe closter
A2  Oedense
A3  Oelsburg
E3  Oergard
A2  Oesel
E3  Oestorp
D2  Ogard
E3  Olckby
A2  Olden|borg
A3  Oldeslo
C3  Oldewerp
D2  Olis
B1  Olleden
C2, D2  Olleffurt
D2  Olstet
E2  Omsbirg
A2  Oppenen
D2, E2  Oreslo
C2  Oring
A1  Orum
D2  Orum
E3  Osloe
E3  Ossendorp
D3  Ostby
D2  Oste
D3  Osterkerck
C2  Osteryl
C2, D2  Ostloff
D2  Ouer|gart
E2, De  Palsgard
E3  Palsgard
A2, B2  Pieterho:|ren
B2  Preslo
A1, A2  Ranber:|huys
D2  RANDERSEN
D3  Ranlum
E3  Rantzouholm
D2, E2  Rarop
E3  Regin
A2  Rensborch
D2  Renstorp
D2  Resenkerck
D2  Reste
D2  Restorp
A2  Rincopen
D3  RINCOPING
B2  Ringsted
D3  RIPEN
D3  Riperbus
E3  Rish
D3  Risum
D3  Rixbul
D1  Robirg
A1  Robknut
B2  Roby
D3  Rodens
B2  Rodnes
C2, D2  Rom
E3  Ronshof
D2  Roring
E2  Rorsl
E3  Rorsloe
B2  Roschilt
B3  Rostock
C2, B2  Rotnebur
C2  Rottum
A3, A2  Ruckenborg
E3  Rugard
C2  Rum
E3  Runkebi
E3  RVTKOPING
D2  Rye
A2  Rypen
D3  S.Ioan
E3  Sanagger
D2  Sandirop
E3  Sanholt
C2, B2  Santhamer
C2  Santwyk
B2  Sascopen
D3  Satorp
A1  Scagen
E3  Scarop
D1  Schagen
D2, E2  Schanderborch
E3  Schenderop
E3  Schering
D2  Schern
D2  Schiue
D2  Schiuehus
D3  Schofgard
D2  Schol
D2  Schols
E3  Schosbo
D2  Schostorp
B2  Schowcloster
D2  Schuttorp
C2, D2  Se
D2  Sebber|closter
D2  Seby
E3  Seby
E3  Seby
D1  Sebygart
D1  SEEBY
D3  Segard
E3  Segard
D1  Segelstorp
A3  Seger:|berg
E3  Sehrflos
A1  Sehus
D2  Seld
D3  Seldorp
D2  Sellegard
E3  Seln
E3  Semby
D2  Semested
E3  Sersl
D2  SILCKEBORCH
E3  Sillestede
B2  Slangendorp
B2  Slangenloe
A2  Sleswyck
D3  Slipe
D2  Slocloster
A2  Slot
D3  Slot
D2  Smorop
D2  Snabe
A2  Snafste
C2  Snank
E3  Snoeden
C2, B2  Somerho:|uen
A2  Sonderborg
B2  Sontmoer
D2  Souenstorp
D2  Sporop
B2, A2  Stabul
A3  Staden
D3  Starop
D2  Staropgart
D1  Stede
B2  Stek
D2, D3  Stenderop
D3  Stendorp
D2  Stenholt
D2  Stensbal
C3, C2  Stepnitz
A1, B1  Steuens|hooft
D2, D3  Stoby
E3  Stoens
D1  Stranby
D2  Strantby
B2  Sualeso
A2  Suiborch
D2  Sulstorp
B2  Sund
E3  Sunderby
D2  Suntby
D3  Surzijt
E3  SVNDERBORCH
A2  Swa:|ning
C3, D3  Swartzburg (C2)
A1, A2  Swertsberg
E3  SWINBORCH
D2  Tamming
E3  Tanderop
E3  Tandorp
E3  Tansgart
E3  Taßing
C2  Timmerby
D2  Tireborch
B2  Togrop
D1  Tol
D1  Tolstorp
D2  Tolstorp
D2  Tolstorp
E3  Tomerop
A2  Tonnegen
D2  Tornû
D2  Torop
E3  Torpgart
D2  Tostorp
E3  Tranacker
E2  Trandbirg
A3, B3  Trauemundt
B2  Trelborch
D3  Troieborch
D2  Trosle
E3  Trostorp
E3  Truggelos
C2  Tunaken
A1  Tuy
D3  TVNDEREN
D1  Twersted
D3  Twestorp
C2, D2  Ty:|mors
E3  Tyrenborch
C2  TYSTED
B2, B3  Uker:|mond
D2  Urop
B1  Valken|borch
E3  Vbi
B2, C2  Vestvaherad
D3  Vhr
E2  Vlby
E3  Vldbyl
E3  Vlderop
E3  Vlslo
E3  Vrop
D2  Walby
C2  Wan
D3  Wanderop
D2  Warcloster
D2  WARDE
B2  Warenborch
D2  Wargarde
D1, D2  Warkirke
B3, B2  Warmont
B1  Warts:|bergen
D3  WEEL
D2  Wellûgart
D2  Wene
A1  Wenshuis
E3  Wering
D1  Werlum
D2  Werop
D2  Wersse
A2  Wesselenhusen
D1, E1  Westen|kerck (D2)
D3  Westerland
D3  Westerlant
C2  Westerwick
C2  Westeryl
C2  Westloff
C2, B2  Weß
D2  WIBORCH
A2  Wiel
D2  Wiel
D3  Wiff
E3  Wilby
C2  Willerslo
B2, C2  Wilstadt
D3  Wilstorp
D2  Wingeslo
B3  Wismar
E3  Witkel
D2  Witschilt
A2  Woerde
C2  Wolderop
E3  Wolderslo
B2, B3  Wolgast
D1, D2  Wolstorp
D2  Worop
D3  Wowesil
D2  Wrangt
A1  Wyborch

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
C2  Bowens|berg
E2  Hellenis|mons

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
D3  Blaulandt.
B2  Blieker.
A1, A2  CIM:|BRICA|CHER:|SONE:|SVS.
A2, B2  DE:N:EMAR:|:KEN.
A2  Ditmers.
D3  DVCA:|TVS|SLES:WICEN:|SIS.
D1  Ellingow
A2  Eyderlant.
A3, B3  GERMANI::AE PARS
B1  Ha:|landia.
C2, D2  Hanhereth
A2  Holstein.
D1  Huggerbyow
A2  Iutlant.
A3, B3  Meckelenburg.
D2  Norder Iud:|lant.
C1, D1  NORVEGIAE|PARS.
A1, B1  Norwegiae pars
C2  Oelandt
B3, C3  Pommeren,vel POME:|RANIA.
D2  Salling
B2  Sconia.
D1  Sebyow
A2  Sleswyck
A2  Strant Friesen.
D3  Suder Iud:|land.
B1, C2  Suediae pars. (C1)
E1  SVEDIÆ|PARS.
D2, D1  Wensussel|Wesita pe:|ninsula.
D2  WENS|L|I|A

Degrees

Quadrant Text
A1  29 30 31 32
A3  29 30 31 32
B1  33 34 35 36
B3  33 34 35 36
C1  37 38
C3  37 38
A3  55 54
C3  55 54
A2  57 56
C2  57 56
A1  60 59 58
C1  60 59 58

Islands

Quadrant Text
E3  Aggers
E3  AL:|SEN.
E2  Alroe
A2  Ameren
B2  Anick
B1  Anout
E2  Anout.
E3  Arna
E3  ARR
D3, E3  Arve
D3, E3  Bastholm
A1  Blindeklip
A1  Boeser
C2  Born:|holm.
D3, E3  Brandie
E3  Croshauen
D1  Dehit
B2  Draek|oer
E3  Dry
E3  Ebeloe
E3  Eckhau
E3  Endeloe
B2  Falster
A2  Fanu
B2, A2  Femeren.
E3  FI:|:O:|:N:|:IA.
D1  Flastrant
A1  Fleckeroe
D3  Foere
A2  Fuinen.
A2  Fux
E2  Gernoe
A1  Grauehelm
C2  Han
D1  Hastrant
A2  Haßelo
E2  Haßens
E3  Hellenis
D1, E1  Hersholm
A2  Heylich|landt
E3  Iordoe
E3  Knol
A1  Kochnagel
E2  Kyholm
A1  Lakeren
E3  Langeland.
A2, B2  Langelant.
E1, E2  Less.
D2  Leuff
B1  Leße
B2  Loilant
E3  Lyoe
A2  Manu
B1  Meylant
B1  Midin
B2  Mone
B2  Muen.
A2  Mumit
E3  Munck
B1  Munster
E3  Oms
B1  Pater|noster
D1  Pickerholm
B2  Risenhoft
E1  Rom
E3  Rompsoe
B2  Rugen.
A2  Rum
B2, A2  Ryms
A2  Salt
E2  Samps
A1, A2  Samsoe
E2  Samsoe
E3  Seeland.
B2  Selan:|dia.
D3  Sildia.
B2  Sontholm
B2, A2  Spro
E3  Sproe
E3  Swelung
D2  Tirholm
E3, D3  Toroe
E2  Tun
D1  Tysholm
A2  Vthoe
E2  Wedder
B2  Wederoe
B1, A1  Wiholm
B1  Winge
C2  Witklippen
A2, B2  Wrees
B2  Zeroe
D3  Æmrõ

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A3  Elbe,Albis flu.
A2  Eyder|flu.
A2  Heuer flu.
D2  Ryaa
A3  Steur flu.
D2  Warsow
B1  Wender flu.
A3  Weser flu. Visurgus.

Privilege

Quadrant Text
C1, B1  Cum Priuilegio
E1  Cum priuilegio decenn.|1595. [with a privilege for 10 years. 1595.]

Cartouches

Quadrant Text
E1  CIMBRICAE|CHERSONESI|nunc IVTIAE|descriptio,auctore|Marco Iordano. [A depiction of Cimbrica Chersonesis, now Jutland, by Marcus Iordanus.]
C1  CORNE:|LIVS AN:TON IADES|DESCRIP:|SIT. (B1) [Designed by Cornelius son of Antonius.]
A3  DANIAE REGNI TYPVS (B3) [A representation of the Danish Kingdom.]

Orientations

Quadrant Text
D3  Meridies
B3  MERIDIES.
A2  OCCIDENS.
C2  Occidens.
C2  ORIENS.
E2  Oriens.
B1  SEPTEMTRIO.
D1  Septemtrio.

Lakes

Quadrant Text
C2  Feltrings|wos
C2  Harbor
A2  Herdorp|see
D3  Herdorp|see
E2, D2  Krackse
D2, C2  Odsunt
D2  Salling sunt
D2  Vomerby|wos

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.