Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 79


Roadnames

Quadrant Text
B2  Die Krijnserduijnen
B2  het koegras
B2  Oochduijn

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
C2  DE OLFT
B1, C1  DE ZVYDER ZEE
E3  DIE MAESE
A2, B2  MEERSDIEP
A2  MONICKE SLOOT
A3, D3  OCEANI GERMANICI PARS (B3)
A2  TVLIE
A2  WEST VLIELANDER|DIEP

Placenames

Quadrant Text
D2  Aade
B2  Abbekerck
C2, D2  Abcoude
D2, E2  Accoij
E2  Aelburg
D2  Aelsmeer
E2  Aelst
B2  Aersoude
D2  Aire
C2  Akersloot
D3  Alckemade
C2  Alckmaer
E1  Alem
B2  Almerdorp
E2  Almkerck
D2  Alphen
D2  Ameijde
E1  Amelroeij
D1  Amerong
D1  Amersuoert
E2  Ammers
C2  Amstelredam
C2  Amsterveen
C2  Anenhoor
C2, D2  Ankevueen
D1, E1  Arichum
E2  Arkel
D2  Arleveen
E2  Asperen
C2  Assen:delft
C2  Assenburch
E1  Ast
E1  Auesaet
E2  Babilonibrou
E2  Baertwijck
D2  Bambrug
D1  Barent
E1  Baseldonck
E1  Beern
D1, E1  Beest
C2  Beetsch
D1  Bennecom
B2  Bennickbrouck
D2  Benscop
D2, D3  Benthuijsen
B2, C2  Berchout
D3  Berckerheij
D2  Berckou
C2  Berghen
D3  Berkel
C2  Berkenroede
B2  Berningerhorn
D1  Berrenelt
E2  Beseoijen
E2  Beten
C2  Betershem
B2  Bethlehem
D2  Bethlehem
D1  Beuerweert
C2  Beuerwijck
C2  Bijlmeer
B2  Binnewijsen
D1  bircke
C1, C2  Blaricum
D3  Bleijswijck
E2  Blesgensgrave
E1  Bochouen
D1  Boesechem
E1  Bommel.
B2  Bonecarspel
D2  Bonnick
D2  Boscoep
E1  Boxtel
E2  Brakel
A2  Brandarius
E2  Brantwijck
C2  Bredenroede
B2, C2  Bronck
E1  Brucum
C2  Buekesloot
D1  Bueren
D1, E1  Buerre|malsen
C2, D2  Buijsem
D1  Bunschoten
D3  Burch
E1  Burchauen
D2, D3  Caege
D2  Calslae
D2  Camerijck
B2  Camp
B1, C1  Campen
D2  Cappelle
D2, E2  Cappelle
E2  Cappelle
C2  Castricum
D3  Catwijck
D3  Catwijck op Zee
C2  Cat|wou|de.
E2  Chartu:|sers
D2  Chartuijsers|Dale
E1  Chartusers
C2  Cleeff
B2, C2  Coedijk
A2  Coege
D2  Coeken:gen
B2  Colhorn
D2  Cortehoef
D1  Coten
D2  Couder|kerck
B2  Crabbedam
D2  Croeneborch
C2  Crommenije
E1  Crommuoirt
D2, E3  Crufingen
C2  Crõmenijer|dijck
D2  Cudelstaer
E1  Cuijck
D1  Culenburg
E2  Dalen
C3  de Hoeff
B2  De Kriel
B2  De Sprutsta
E1  Deijl.
D3  Delft
B2  Die Lotmeer
C2  Dieme
B2  Dircks|horn
C1  Doerspeel
D2  Doess
C2  Doeuendrecht
E1, E2  Donck
E2  Donck
D1  Doorn
D3, E3  Dorp
C2  Dorrigedam
D2  Doude|weteringe
B2  Douer
E2  Douueren
E1  Driel
E2  Drongelen
D1, E1  Drueten
E2  Druijnen
E1  Drumele
E2  Drummelen
E2  Dungen
E1  Dunghen
E2  Dussen
C2  Edam
D1  Eede
B2  Eeghenburch
E1  Eesch
D1  Eg
C2  Egmont
C2  Egmont op zee
D3  Eijckenduijnen
A2  Eijerland
C1  Elburg
C1  Elspeet
D1  Embrugghe
E2  Emichouen
D1  Emichuijsen
B1  Emmeloirt
E1  Empel
B1, B2  Enckhuijsen
E1  Engelen
B1  Ens
E1  Enspijck
D2  Euerdingen
D1  Eyss
C2  Fossendam
C2  Galilee
E1  Gamern
E2  Gansoeijen
D1  Garderen
E1  Geldermalsen
E2  Gellicum
E2  Gendere
C2  Gesp
E1  Ghestel
E2  Ghijssen
E2  Gijsendam
E2  Gijssen [2x]
E2  Gijssenburg
D2  Godegrauen
D2  Goeijer|bosch
D1, D2  Golberdingen
E2  Gorichom
D2  Goude
D2, E2  Goudrijaen
C2  Grast
E1  Graue
D3, E3  Graue|sade
B2  Groede
B2  Grootebrouck
C2  Grosthuijs
D2  Haer
B2  Haerinckhuijsen
C2  Haerlem
D2, E2  HAertsberch
E1  Haesten
D2  Haestreckt
D2  Hagesteijn
D3  Haghe
D2  Ham
B2  Han:|waert
C1  Harder|wijck
E2  Hardix|Velt
E1  Haren
B2  Harinckspel
A1  Harlingen
D2  Hasaertswoude
C2  Heck
E1  Hedikhuijsen
E1  Heel.
D1  Heelsom
C2  Heemskerck
C2  Heemstede
C2  Heenloo
B2  Heen|diep
D1  Heerlagebrouck
D1  Heeteren
D2  Heijcop
D3  Heijde
B2, C2  Heijnsbrouk
E1, E2  Hellou
E1  Heluoirt
B2  Hem
D2  Hem
E1  Hemert
E2  Hemert
E2  Herijne
D2  Herlo
D2  Hermelen
E1, E2  Herpt
E1  Herwerden
D2  Heschin|ghen
D2  Hiacobswoude
E2  Hijde
E1  Hijntem
C2, D2  Hilfertssen
D3  Hillegertsberge
E2  Hillegom
B1  Hindelopen
D2, D3  Hoeningen
D1  Hoes
B2  Hogekerspel
A2  Hogenberch
E2  Hoichte
C2  Hollesloot
D3  Honselaerdijck
E1  Honsoirt
D2  Hontswijck
E2  Hoochblocklant
D2  Hoochmade
E2  Hooghe
A2  Hoorn
B2, C2  Hoorn
E2  Hoornaer
B2  Horchtwou:|de
C2, D2  Horst
E1  Horwijn
E2  Houte
D2  Houtem
E1  Houtmeer
E2  Hueke:|lem
C2  Huijsen
D1  Hulkesteijn
D2  Iaersuelt
C2  Ilpendam
D1  Ingen
D2  Jutfaes
E2  Kediehum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B2  Keijnso
B2  Kerchoff swin
E1  Kerckwijck
D1  Kesteren
B2  Lamberts ca:|ge
D2, E2  Lange|raick
C2  Lantmer
C2, D2  Larem
C2, D2  Laren
D2  Leckerkerck
D2  Leck|smonde
D1  Lee
B2  Leeck
D2  Leer:|broeck
D2, E2  Leer:|brouck
E2  Leerbrouck
D1  Leersem
D2, E2  Leer|dam
E1  Leeuwen
D3  Leeuwenhorst
D3  Leijde
D2, D3  Leijderdorp
D3  Leijdzendam
D2  Leijemuijde
D1  Lienden
D3, E3  Lier
E2  Liesuelt
C2  Lijmmen
C2  Lijmmen
D2  Lijnschoten
D3  Lisse
E1  Litzenham
D2  Loenen
E2  Loenen|steijn
D2  Loenersloot
D3  Loo
D3  Loosdiune
D2  Loosdrecht
D2  Lopick
D1  Luesden
B2  Luikebrouck
C1  Lunspeet
D1  Lunteren
C2  Madelier
D2  Maersen
D2  Maertens|dijck
D3, E3  Maeslanstslyijs
D1, E1  Mariewaert
D1  Maurijck
B2  Mecke|nen
B2  Medembliek
E2  Meede
D2, E2  Meerkerck
E1  Meghem
D2  Meijert
E2  Merwe
E2  Merwen
D2  Middelburch
B2  Middelswin
B2  Midwoude
E2  Moelenaers|graue
D2  Moerdrecht
D3  Monster
D2  Montfoort
E1  Moteren
C2  Muide
C2  Muijder|berch
C2  Munnekendam
D3, E3  Naeldwijck
C2, D2  Naerden
E2  Neerael
E1  Neereijne
C2, D2  Nichteuocht
E2  Nieulant
E2  Nieu|poort
E2  Niewer:|kerck
D2  Nije:burg
D1  Nijekerck
D2  Nijeuwecoop
D2  Nijeuwenroede
D2  Nijeuweveen
B2  Nijewenijerop
D2  Nijewerkerck
C2  Nijewer|kerk
E1, E2  Nijwalen
E1  Niulandt
D2, E2  Noordeloos
D2  Noorden
D3  Noortwijck
D3  Noortwijck op Zee
C3, D3  Noortwijckerhout
B2  Noort|Scherwoude
D3  Notorp
B2  Nubicxwoude
D1  Ochte
D1, D2  Ocijck
E1  Offerden
E2  Oisterhout
A2  Ooseneijnde
D2  Oostbrouck
B2  Oosterblocker
B2  Oosterlant
B2, C2  Oosterleeck
E2  Oosterwijck
D3  Oostgeest
B2  Oostwoude
C2  Oostzanen
C1  Ooswoude
E1  Op eijnen
E2  Opael
B2  Opmeer
D2  Opmoer
B2  Oppen
E1  Ortem
C2  Osthuijsen
E2  Ottelant
C2  Oudenaerden
C2  Oudendijck
C2  Ouderkerck
D2, E2  Ouderkerck
E2  Ouderkerck
D2  Oudewater
D1  Ouer lang|brouck
E2  Outhoesden
B2  Outkerspel
D2  Outwijck
B2  Ouwenijerop
E2  P Hoesden
D3  Persijn
B2  Petten
D3  pinaicker
E2  Poeijiroeijnen
D3  Poel.
D3  Poeldijck
D2  Poelgeest
D2  Polsbro:|:eck
E1  Pueflick
C2  Purmerende
C2  Purmerlant
C1, D1  Putte
C2  Quadijck
E2  Raems|donck
D3  Raephorst
C2  Raesdorp
D1  Rantwijck
E1  Ras:|vu
D1  Raued:|swaij
E1  Rauenstein
D2  Reewijck
D1  Reijncom
D2, E2  Renoij
D1  Rhenen
C2  Rietwijck
D2  Rijnsaertwoude
C2  Rijp
D3  Rijsburg
D1  Rijswijck
D3  Rijswijck
E2  Rijswijck
D3  Roomborch
E1, E2  Rumd
C2  Rusten|burch
B2  S Marten
E2  S.Geetruden|berghe
B2, C2  S.pancras
C2  Saenredam
D1  Samot
B2  Sandoort
C2  Santpoort
C2  Santuoert
D3  Sassenen
C2  Scaerdam
D2  Scalckwijck
D1  Scarpezeel
B2  Scellinkhout
E2  Scelluijnen
D2  Sceluelt
C2  Scermer
C2  Scermer|horn
D3  Sceueringe
B2, C2  Schaerwoude
B2  Schagen
D3  Schipluij
D2  Scoonhouen
B2  Scoorle
D2, E2  Scorreuoert
C2  Scoten
C2  Sellinck|woude
D2  Seuenhuijsen
D2  Seuenhuijsen
E2  Sgrauemoer
B2  Sijbekerspel
E2  Slewijck
E2  Slijdrecht
C2  Slooten
C2  Slooter|dijck
D2  Slupich
D1  Soenst
D3  Soetermeer
D3  Soeterwoude
B2  Spanbrouck
C2  Sparedam
C2  Sparen|Woude
B2, C2  Spierdijck
E2  Spijck
E2  Sprangen
D3, E3  Staelduynen
B2  Staueren
E2  Steelhouen
D2  Steijn
D1  Sterckeburg
D2, E2  Stolwijck
B2  Strue
E2  Sualuwe
C2  Suijderwou|de
B2, C2  Suijd|Scherwoude
A2  Surijp
B2  Swaeck
B2  Swaeckdijck
D2  Swamerdam
D3  Sweeten
C2, D2  Tamen
B2  Tdoc swin
D1  Terschuer
B2  Teruis swi
C2  Tetroede
D3  Teylingen
D2  Tgeijn
D1  Tgoij
B2  Thrasten Swin
D1, E1  Tiel
D2, E2  Tienhouen
B2  Toige
B2  Torp
D1, E1  Tricht
C1  Tsherenloo
E1  Tshertogenbosch
D2  Twael.
B2  Twijck
D3  Twout
B2  Valckecoge
D3  Valkenburg
E1  Vaurick
B2  Veehuijsen
E2  Veen
C2  Velsen
B2  Venhuijsen
E2  Venloon opt Sant
D2  Vianen
D2  Vinckeveen
A2  Vlieland ten|westen
A2  Vlielant ten oosten
E1  Vlimen
D2  Vlueten
D3  Voerschoten
D3  Voorburch
B1  Voorst
D1  Voorthuijsen
B2, C2  Vpdam
D2  Vreelant
D2  Vreeswijck
D2  Vrouwen|Clooster
C2  Vrsen
D2  Vtrecht
E1  Vucht
E2  Vueren
D1  Vuersen
D2  Waddincxueen
E2  Waelwijck
D2  Waerder
B2  Waerfaertsho|ue
D1  Wageningen
A2  Wale
E1  Wamel
D1, E1  Wannoij
C2  Warden
B2  Warmthuijsen
E2  Waspijck
D3  Wassenaere
D3  Wateringen
B2  Watwoude
D2  Waueren
C2, D2  Weesp
E1  Well
E1  Werdenburg
E2  Werken
E2  Werken|dam
D1  Werschouen
D2  Westbrouck
B2  Westeijnde
A2, B2  Westenijde
D3  Westerbeek
B2  Westerblocker
B2  Westerlant
B2  Westwoudt
C2  Weszanen
E2  Wijck
C2  Wijck op zee
D1  Wijck|teduer|stede
B2  Wijndenisse
E2  Wijngaerde
D2  Willes
D2  Willigen
D3  Wilsween
B2  Winckel
E1  Windesim
D2  Woerden.
B2  Woggenen
D1  Wolfheelsom
A1  Workum
C2  Wormer
D1  Wouwenberg
C2  Wtdam
C1, D1  Ymenes
C2, D2  Ymenes
B2  Ypolitus hoeff
D2  Yselsteijn
D1  Zeijst
E1  Zenouen
D2  Zijder Velt
D3  Zuijck
D2  Zulen
E2  Zulichem

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
B2  het koegras
B2  Huijsduijnen
B2  Oochduijn

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
D1, D2  BA|TA|VI|A
E1  BOMMELER|WEERT
D1  DE BETV|WE
E2  DE LANGHE|STRAET
E1, E2  DVCATUS|BRABAN|TIAE
C1, D1  DVCATUS|GELDRIAE|PARS
A1, A2  FRISIAE OCCIDENTALIS|PARS
D2  GOEYLANDT
E1  TYS:|TER:|BANT (E2) [from 1598F onwards]

Islands

Quadrant Text
B3  Die|Hake
E3  DLANT|VAN|SCOWEN
E3  DVVE|LANT
E3  FLACKEE
A2  Grijende
C2  Marcken
A2  Scellinck
A2, B2  TEXEL
B1  Urk
A2  VLIELANDT
E3  VOORN
B2  WIERINGE

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
E1  Aade fl.
C2  Amster fl.
B2  Bort suin
B2  Botgla
B2  Buyse gat
E1  de Aade fl.
E3  De Creeke
B2  De klein meer
B2  De krieck
E2  De Lec fl.
D1, D2  De lek fl.
B2  De lã glote
E1  De maes fl.
E2  De Merck
B2, B3  De noorder|Suier
D1  De Rhijn
D2  De Rhijn fl.
D2  De Rotte fl.
D2  De Vaert
D1  De Wael fl.
D2  De Ysel fl.
D2  De Ysel fl.
B2  DE ZIIP
B2, B3  Die suijder scindel
E2  Doude Maes
B2  Duer Suin
D1  Eem fl.
D2  Gouwe fl.
D1  Grebbe fl.
B2  Hees|diep
C2  Hons bosch
B2  Keteldiep
B2  Lautgens|gat
E3  Mosa fl.
B2  Peele sijl
B2, C2  Puttenier vaert
D1  Rhenus fl.
B2  Scoute gat
E3  Spouye fl.
B2  Suijd sijl
D2  Thenus fl.
B2  Triendiep
B2  Tuse|lant
E1  VAHAUS FLV.
D2  Vecht fl.
B2  Vsse diep
B2  wille beijkes diep

Privilege

Quadrant Text
B1  cum privilegio

Orientations

Quadrant Text
C1  OOST|Oost ten zuyden|Oost zuyd oost|Zuid oost te oosten|ZVYD OOST|zuyd oost ten zuyden| Zuyd zuijd oost|Zuijd ten oosten|ZVYDT|zuijd ten westen|Zuyd zuijd west|Zuijd west te zuyden|ZVYDWEST|zujd west ten westen|West zuijd west|West ten Zuijden|WEST|West ten noorden|West noort west|Noort west ten westen|NOORT WEST|Noort west ten noorden|Noort noort west|Noort ten Westen|NOORT|Noort ten oosten|Noort noort oost|Noort oost ten noorden|NOORT OOST| Noort oost ten oosten|Oost noort oost|Oost ten noorden|OOST <Windrose, clockwise]

Cartouches

Quadrant Text
A3  1.2.3.4.
A3  1.2.3.4.
A3  1.2.3.4.
B2, C2  HOLLANDIAE ANTI:|QVORUM CATTHORUM|SEDIS NOVA DESCRIP:TIO, AVCTORE IACO:|BO A DAVENTRIA
A3  Milaria Holland.parva, mediocra, & magna

Lakes

Quadrant Text
D2  BRASEMEER
B2, C2  DE WAERT
E2  Den Biesbos
C2  DE|BEMSTER
C2, D2  HAERLEMMER MEER
D2  lEYDEMEER
C2  PVRMER
C2  WORMER

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.