Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 110


Scales

Quadrant Text
E3  Scala miliarium Germanicorum,continens|,inima,mediocria,maiora et maxima|1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|1 2 3 4 5 6 7 8 9|1 2 3 4 5 6 7 8|1 2 3 4 5 6 7|1 2 3 4 5 6 (D3) [Scale of German miles, containing small, average, large and very large miles.]

Textblocks

Quadrant Text
D1  Argenti|fodiŠ [silver mines]

Placenames

Quadrant Text
B1  Abach
B2, B1  Abensperg
C3  Achperg
A2, A3  Adeltzho:|uen
D2  Aerbing
B2  Aerding
B3  Aes:|ling
C2  Ahaim
B3  Ahen
B3  Ahen|staţ
C2, D2  Ahol:|ming
A2  Aicha
C2  Aichpach
A1  Aichstet
C2  Alburg
A2, A1  Ale:|theim
B1  Alkouen
D2  Allers|pach
C3  Alt:hohenau
A1  Altendorff
D2  Althaim.
B1  Altman|stain
B1  Altmus|munst
D2  Altnpach
A1  Altorff
B1, A1  Altorff
B1  Amberg.
C2  Ampfing
B2  Andel:|stat
D2  Andorff
C2  Armstorf
C1  Arn:|schwang
A2  Arnpach
D3  Arstet
B3  Aschaim
C3  Aschaw
D2  Aschpach
B2  At:|tiching
C3  Atl
A2  Augspurg
D2  Aunkirchen
D2  Aur:|muster
D2  Aur:|pach
B2  Aw
B3  Aybling
D3  Aygn
B3  Benedict|beurn
B1  Berching
D3  Berchtols:|gaden
A2  Bercka
B1  Beretz|hausen
B1  Berngries
C1  Bernhartz|wald
A3  Bernriet
D2, D1  Bern|stain
B3  Beur:|berg
D2  Beurbach
B2  Bi:|burg
C2  Biburg
B1  Binck:|haim
B1  Brait|neck
D2  Bram flu.
D2  Braunaw
C1  Brenberg
C2  Burck.
C2, C3  Burckhau:|sen
B1  Burcklenfeldt
B2, B3  Burck|rain
D3  Camer
B2  Camer|werg
B1  Castel
C1  Cham
D2  Chostlarn
C3  Cling
B2  Crants:|perg
D2  Creitzberg
B2, A2  Dachaw
A2, B2  Danneren
D2  Decken|dorff
C1  Degŕ|perg
C1  Dennes:|perg
B2  Dieter▀|haim
B1  Dietfurt
B3  Dietram:|sel.
C2  Dingelfing
C3  Ditma:|ning
D2  Dobl:|stain
B2  Dorffen
C1  Dorn:|stein
A2  Dunawert
A1  Dunting
A2  Ebermergen
B3  Ebersperg
C2  Eberspeunth
D1, C1  Eck
A2  Eckl|stein
C2, C1  Eckmul
C2  Eggen|felde
A2  Ehekirchen
A2, B2  Eisen|houen
B3  El:|kouen
D3  Eltershausen
C2  Enchendorf.
B2  Endrischn|prun
D2  Engels:|burg.
B1  Englthal
B1  Enstorf
B2  Erch|ting
C2  Erharting
D2  Ering
B2  Erlach
B2  Erlbach
C1  Ern:|dorff.
A3  Erpftingen
C2  Erwoltz|pach
B2  Eschel|pach
D1  Eschlkamb
A3  Etal
B2, A2  Eurnbach
C2  Euting
B1  E▀ing
C3  F.Chiŕ|see.
B1  Flugelsperg
D3  Fockl:|pruck
D3  Franckn|marck
C2  Frauen:|puhel.
C1  Frauwenstain
D2  Frawen:|stain
C2, B2  Frawen|houen
B1  Freiden|burg
B2  Freising
D2  Freiung
B1, A1  Fre en|stat
D3  Friburg
A2  Fridberg
C2  Fronen:|hausen
B1  Froschaw
A3  Fue▀en
A2, A3  Fursten|feldt
D2  Fursten|stain
D2  Furstnzell
D2  Furst|neck
B2  Furt
C1  Furt
B2  Gadn
A2, B2  Gaimers|haim
C2  Ganckhouen
B3  Gasta
D3  Gebretzheim
A1  Geirn
C2  Geislhoring
C2  Geisnhau:|sen.
C2  Gera
B2  Geysen|feldt
C2, B2  Glaim
C1  Glei▀enberg
B3  Gmund
C2, D2  Goldes|pach
D3  Gollen|stain
D3  Golling
D1  Gotsel
C1  Graffentorff
B2  Grafin
B3  Grafing
C2  Grafling
A2  Graispach
B2, A2  Graselfing
D2, D1  Graue:|naw.
B2  Grauŕ|hanen
B1, A1  Greding
B2  Greineck
A2  Grienaw
B3  Grienwalt
D2  Gries:|pach
A2  Gries|pach
C3  Griŕtal
D1  Gro▀ aigen
C1  Gro▀man▀|dorff
D2, C2  Guet:|neck
A2  Gumpnperg
A1  Guntzenhausen
C1  Gut:|manig
C2  Guten|burg
C3  H.Wert
A3, B3  Habach
A3  Habetzhouen
D2  Haf:|nerzel.
C2, C3  Hag
A1  Hagnpuch
C2  Haid
A1  Haidegk
A1  Haidenhaim
D2  Haidn|purg
D2  Hailtzn|berg
B2  Haint:|hausen
C1, B1  Haiting
C2  Haittenkonen
A3  Halben:|berg.
C3, D3  Hallerturn
D2  Hals
B3, C3  Happing
B1  Happurg
A2  Harburg
C1  Harling
B1  Harn:|burg.
C3  Hart:|mans|perg
C1  Hart|haim
C2  Hart|hausen
D3  Haunsperg
D2  Haus
C1  Hauspach
C2  Hauspach
C2  Hautzeper|ger
C2  Ha▀lbach
B1  Heckenhosen
C3  Hegl:|wertP Tei▀ndorff
D3  Hellel
B1  Hem:|maw
D2  Hengers|perg
D3  Herding
C1  Hernfel:berg.
B1  Herschpruck
B1  Hierschan
D2  Hilckers|perg
B2, A2  Hilckerthausen.
A1  HIlpolt|stein
B3, C3  Hoch:|stet
C1  Hochdorff
B1  Hochenfels
C2  Hochenwart
B2, C2  Hochn Than
B1  Hochn:|see.
B2  Hochn|camer
D1, C1  Hochpo|gen
D2  Hoffkirchen
D3, C3  Hofpuxn
A2  Hogneberg
B1  Hohen:|wart
B2  Hohen|wart
B1  Holnstain
C3  Holnstain
B3  Holtzhausen
B3  Holtzkirch:|en.
A2  Holtzn
A3  Holtz|hausen
C3  Holtz|hausen
B3  Hundt|haim
D2  Iltzstat
B1, A1  Ilwing
A2  Inchen:|houen
D3  Inder zel
B2, A2  Ingolstat
A2  Inning
D2  Instat
C2  Irl:|bach
D3  Ischl
D2, C2  Iser:|gmund
B2  Iseregk
B2  Ism
B2  Isma|ning.
B2  Iuder▀|torff
D2, C2  Iulbach.
D2, E2  Kalhaim
B1  Kalmuntz
A3  Kaltnberg
D2  Kaltnstain
C3  Karlstain
A3  Kaufringen
A2  Keisheim
B1  Kelhaim
C2, D2  Kematn
A3  Kernperg
B2  Kesching
D2, D3  Kirb:|haim
B3  Kirch:|dorff
D2  Kirch:|perg
B1  Kirch:|puch
C2, B2  Kirchberg
D1, D2  Kirchperg
B3  Kirchpuhel
D2  Kle:|baw
D3  Kogel
C2  Kolnpach
B2, C2  Kopf:|sperg
C1  Kotzing
B3, A3  Kreling
A2  Kreut
A2  Krigshabern
D3  Kuchel
C3  Kufstain
B1  Kunting
B1  Kupfenberg
B1  Laber
C2  Laber:|weinting
D1  Lam
B2  Lanck:|wat
C2  Landaw.
A3  Landsperg
C2, B2  Land▀hut
A1  Lauff
D2  Lauffen|pach
A2  Lauter|bach
B1  Lauter|houen
B2  Lautter:|pach.
C3, D3  Lau|fen.
A3  Lechpruck
C2  Leonsperg
B3  Leut|stettn
C2  Lichtn:|hag.
A3, A2  Liechten:|berg.
D3  Liechtn|than
B1  Loch
A3  Loder
C3  Loser
B1  Luppurg
A2  Luters|houen.
B1  Maierhoff
B2  Main:|burg
C2  Mal:|gertorf.
C2  Malting
D2, C2  Mandorff.
D3  Mansee
D1  March
C2  Marckho
C2  Marcktl.
C3  Marquart:|stain
D3  Mattsee
C2  Ma▀:|ing
B3  Meint|zing
C3  Melock
C2  Mermosen
D2, D3  Met:|wach.
D2, D1  Methen (C1) (C2)
A1, B1  Me▀ing
C1  Mil:|tach.
A1  Mindorff
A1, A2  Monhaim
A2  Moringen
B2  Moszburg
C2  Mot:|ting
C2  Muldorff
A2  Mulhau:|sen.
A2, B2  Mulhauer
B2  Munchen
B3  Munchen
C2  Munchen
B2  Munchs:|munster
A2  Munchsbec|king
B1, C1  Nabpurck
D2  Naderpach
A2  Nan|houe
C2, D2  Naternberg
D2  Neideck
C1  Neu:|hau▀.
B1  Neu:|marck
D3  Neu:|marck
C2  Neu:|marckt
A2  Neuburg
C1  Neuburg
C2  Neufarn
D1  Neukirchen
D2  Neukirchen
D2  Neukir|chen
B2  Neun:|hausŕ
C1  Neun|kirchen
C3, B3  Neusdorff.
A1  Neusling
B2  Neustat
C1  Nittnaw
C2, D2  NORI:|C:VM
A2  Norn:|dorff
A1  Nurnberg
D3  Ob Trum
C1  Ober Al:|taich
A2  Oberhausen
C2, C3  Obern|dorff (B2) (B3)
C3  Obing
A2  Oedeltz|hausen
A1  Oeting
B2  Oeting
B2  Offen|stettn
C3  Off|wang
A2  Oltz|hausen
D2  Orth
D2  Ortnburg
D2  Osterho:|uŕ
C2  Otting
C2  Otzing
C2, C3  P Craiburg
D2, C2  Pa:rendorff
C3  Pamburg
A1  pappenhaim
B2, B1  Paring
A3  Parl
A3  Partenkirchen
D2  Partz
D2, D3  Pauch|haim
D2  Paun:|gartn
D2  Pa▀aw
D3  Pendorf
B1  Pentling
C3  Pentzing
C3  Perchinstain
C2  Perckhaim
D3  Perckhaim
A2  Pergen
A2  Per|gen
D2  Peterskirch
C2, B2  Petnko|uen
B3  Peyhar|ting
C2  Pfaffenberg
B2  Pfaffenhouen
C1  Pfaffen|munster
B1, A1  Pfaltzpoint
C2, D2  Pfarkirchen
B2, C2  Pfeffenhausen
C1  Pfeter
A1  Pfintzn
B3  Pfra:|merlingP Hochen:|kirchen
C1  Pfreimht
B2, B1  Phoring
A1, A2  Pietenfelt
B3  Pip:|pirg
D2  Pirn:|pach
C1  Pirnprun
C2  Pladling
B3  Plan:|eck
A1  Plennsfeldt
A2  Pluemen|tall
C1  Po:|sing
C1  Pogen
A3  Pol:|ling
A2  Popingen
B1  Poppenriedt
B1  Popperg
C2  Poring
C2  Posching
A2  Pottme▀
C3  Prehau|sen
B2  Preiner:|zell.
B2  Preising
C3  Prem
D2  Pronpach
A2  Pruck
C1  Pruck
B2  Prugperg
B1  Prun
D2  Puch:|perg
B1  Puech
C3  Puech
C2  Puech:|pach.
D3  Puechan
A2  Puhel
B3  Puppling
A2  Purck|haim
D2  Rab
B1  Rabenfels
D3  Radeck
C3  Radigunt
C1, C2  Rain
A2  Rain.
A3  Raitenbuch
C1, D1  Ramdorff
C1  Rams:|perg
B1, C1  Ramsch|pach.
A2  Randlitz:|riedt.
D2  Ranfels
D2  Ranshouŕ
D1  Rappern:|dorff.
D2  Rastn
B2  Ratzen|houen
D1  Ratzn|bach.
A2  Ratzn|stain
A3  Rauchloschperg
A1  Rebdorff
D1  Regen
B1  Regensburg
B1  Regen|stauff
B2  Reich:|etzhouell
D2  Reichers|perg
B2  Reichertz|hausŕ
B3  Reicher|speurn
C1  Reichnbach
C3, D3  Reichrthal
B1, C1  Rein|hausŕ
C2  Reiselpach
B2  Rest
C1  Retz
D1  Ribitzen
B1  Rieden
D2  Riet
C2  Rimpach
D1  Rinch|nach
D2  Ritesdorff
B2  Ror
C3  Rordorf
A2  Rorn:|fels.
C2  Rornpach
D2  Rornpach
C2  Roschpach
B3, C3  Rosen|haim
D2  Rospach
B2  Rotn:|eck
B3  Rotn|pach
A1  Rott
B3, C3  Rott
B2  Rotten|purg
C1  Rotting
B2  Rotturn
C2  Ructzn|bach
D1, C1  Rutman▀|felden
D3, C3  S.Barthl|me
C2  S.Colman
D3  S.Georgen
C2  S.Georg|perg
D3  S.Gilgen
A3  S.Gilgn
D3  S.Iohans
A3  S.Nicla▀
D1  S.Oswaldt
C3  S.Peter
D3  S.Peter
D2  S.Saluator
C3  S.Vale:|tin
C2  S.Veit
D1, D2  S.Vlrich
D3  S.Wolfgang
C3, D3  S.Zeno
B2, C2  Saeldental
D2  Saidnaw
A1  Sala
C2  Salbern|kirg.
C3, D3  Saldorff
D3  Saltzburg
B2  Sandltz|hau▀en
A2  Sandtzell
D2  Sanspach
A2, B2  Sattsberg
B1  Schamb:|haupt
A2  Schar:|neck
B3  Scheft|larn.
D3  Schellen:|perg
B2, A2  Schenck:|naw.
D2  Scherding
C1  Schewerg
D1, C1  Schlachtn
A3  Schlech|dorff.
B1  Schmidt:|mul.
D1  Scho:|naw.
A2  Schon:|pach
D2  Schonberg
A2  Schonfelt
A3  Schonga
C2, C3  Schonperg
C1  Schonsee
C3  Schonstet
D1  Schon|eck
C1  Scho˝tal
A2  Schroben|hausen
A1  Schwabach
B2, B3  Schwabm
C2  Schwaign
B1, C1  Schwandorff
A1  Schwandt
A3  Schwangaw
B1, C1  Schwar:|zenfeldt
A1, B1  Schwartzenbruck
C1  Schwartzhouen
C1  Schwert|zenberg
C2  Schwin|deck
C2  Seemanshausen
A3  Seeueldt
C3  See|pruck
C2  Semersko:|uen
C3  Seun
B2  Sigen:|burg
D2  Sigharting
C1, C2  Sinching
B1  Sindl:|bach
A2, B2  Singenpach
A2  Sinnţg.
A2  Smihen
B3  Soln
D1  Someraw
C2  Stain
C1  Stain:|berg
C1  Stain:|pach
C2  Stainpach
A3  Stain|gaden
B2  Stalnriet
C2  Stalwang
C1  Stam▀|ried
B3, A3  Starnberg
B1, C1  Stat am hoff
A1  Stauff
C1  Staţ|nach
A2  Stetz|ling.
A3  Stoffen
D3  Straswal:|chŕ
C1, C2  Straubing
B3  Stroslach
D2  Stubenperg
B1  Sultzbach
B1  Sultzburg
A2  Taiting
D3  Talgew.
A1  Talme▀ing
C2  Tanhecking.
C2, B2  Taufkirchen
B3  Tegern
C2, B2  Tegern:|bach
B2  Tegernbach
C2, D2  Tein:|dorff
C2  Teispach
A2  Thier:|haupten
C1  Thunq:|stauff
C1  Tierl:|stain
B3  Toltz
B2  Train
C3  Traű|stain
D2  Trustlern
C3  Trŕsperg
A3  Tut:|zing.
C2  Tu▀ling.
C1  Vach
C1  Valckenstain
B3, C3  Valcken|stain
C1  Valkenfels
A2  Vater
B3, B2  Ve:|ring
B1  Velburg
C2  Veldn
B3  Veldtkirchen
C3  Veltkirchen
A3  Ve▀en
D2  Vichtnstain
C1  Viech:|tach.
C2  Viech|pach
D3  Vigaun
B2  Vilshaim
D2  Vilsho:|uen
B3  Visch:|pachaw.
A1  Vischpach
B3  Visch|pach
C3  Vnck:|hen.
C2  Vnholtz:|ing.
B2  Vohburg
D3  Vtrach
D2  Vttendorff
B2  Wacker|stain
C3  Waging
C1  Walder|bach
C3  Waldt
D2, E2  Waldtkirchn
B3  Wallen|purg
C2, D2  Walper▀|kirchen
D3, C3  Wals
C1  Walt:|Munchen
B1  Walters:|berg.
A1  Walting
C2  Waltperch
C1  Wanting
C2  wart.
B2  Warten|berg
B3  Watzl.
C3  Wa▀er:|burg
A2, B2  Weickertz|hoff.
C3  Weidach
B3  Weier
D3  Weier
A3  Weilheim
B2  Weisbach
B1  Weixlstein
A1  Wei▀enburg
D1  Wei▀en|stain
C1, C2  Welchen|berg
A2  Wellenburg
A2, A1  Weltheim
A1, A2  Wending
B2  Weng
C2  Weng
D2  Weng
A2  Werlingen
A3  WernfelsP German|schwang
C1  Wert
C2  Wert
A3  Wesse▀|brun
B3  Westerhaim
C1  Wetter|feldt
D1, C1  Wetzel
D3  Wiesenstain
B1  Wilden:|stain
C3  Wilden|wart
D2  Wildnaw
C2  Wilt:|turn.
A1  Wiltz|burg
C1  Wincklern
B2, A2  Windtn
C1  Wind|berg
C1  Wisendtgelden
C1  Wisent
D3, E3  Wolffegk
B3  Wolfferts|hausen
B1  Wolfseck
D2  Wolfstain
B1  Wolfstein
B2  Wolnzach
D3  Ybm
A3, B3  Yffeldorff
D3  Yormo▀P Ma|tich|ouer
B2  Yrsing
C2  Zangberg
A2  Zell
D2  Zell
B3  Zinne|berg
C1  Zum:|hau▀.
D1  Zwisel.

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
D1  Aetwha M.
C3  Alpes Boii.
C1, D1  Hiersperg
C1  Inger M.
D1  Keydersperg
C1, D1  Kungsberg
E1, E2  Lusen M.
D1  Plattenhausen|Mons.
D1  Raehel|M.
A1, A2  Romers|berg
A1, B1  Tengs|berg
C3  Watzman|M.
D1  Wildt Scheureck|M.

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
A1, B1  ALEMANI.
B3, C3  ALPES,PENNINAE. (A3)
D2, C2  Am Hart
D3, D2  Aufm We:|ilhart )C2) (C3)
B2  Baiern
B3  Berlacher|haid
A3  BE|LAVNI
D1, E1  BOHEMIAE|PARS.
B3  BRENNI
C1  CHAMABI
C3  Clausn
A2  Die Lech|Rainer
B1  Die|Ober
B2  Durnpuech
B3  Ebersperger|Vorst
B2  Geiln|vorst
A2, B2  GELONI.
B1, C1  GER|MA|NI|AE MAGNAE PARS. (A1)
B1  Haid
B2  Halberthaw.
A1  Hanen|Camp
D1, E1  Herciniae Siluae pars.
D3  Hoenhart S lua
D2  ILISII.
C2  Im Tuncka.
C1  In der Oder
D1  Kampf|haid.
B1  Keschinger vorst
B2  Kufm|geful
D2, E3  Land|op der|Enn▀ (D3) (E2)
A2, B2  LEVNI.
A2  LI:|CA:|TII.
B1  NARISCI.
C2, D2  Nider Baiern.
A1  NORI|CI|PARS
D2  NORI|CVM|RIPEN:|SE
A2  Ober
B1, C1  PALATINATVS SVP:ERIOR
B1  Pfaltz
A2, A3  RHETI:|AE|SIVE|SVEVI:|AE PARS.
A3  Schwa:|ben.
A2  Schwabenn.
B3  Schwartz|walt
B2  SENO|NES.
D2  Stainkart|sylua
D2  Stain|perg|sylua
B1, A1  Sultzgen
C2  TVNICATES.
A2  Ufelthal
B2, C2  VIN:|DE|LICI (A2)
D2  Vockinger|haid.
B1  Wattnluck

Degrees

Quadrant Text
A1  32
A3  32
C1  33
C3  33
D1  34
D3  34
E1  35
E3  35
A3  48
E3  48
A1  49
E1  49

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A2  Acha flu.
D3  Acha flu.
D3  Aeger flu.
D2  Aha flu
A3  Aha flu.
C3  Aha flu.
C3  Aha flu.
B3  Ahen flu.
C3  Ahen flu.
C3  Ahen flu.
D3  Albm flu.
D3  Albm flu.
A1  Altmul flu.
C2  Alza flu.
B2  Amber fl.
A3  Amber flu
B2  Amber flu.
A2  Atha flu.
B3, C3  Attl flu.
C2, C1  Au▀er vel gros Laber flu.
C2  Bina flu.
D1  Champ flu.
C2  Colbach flu.
A2  Danubius flu
D2  Danubius flu.
A2  Donaw fl
B2  Dorfen flu.
D3  Fockla flu.
E3  Fockla flu.
D2  Gaisacha flu.
B2  Glon flu.
B3  Glon flu.
D3  Glon flu.
D1  Gros Regen flu.
D2  Ilcz flu
B2  Ilm fl.
D2  In flu.
C3, B3  Inn flu.
C2, C1  Inuer vel Klein Laber flu
B3  Isara flu
B2  Iser flu.
C2  Iser flu.
C2  Ism flu.
D1  Klein Regen flu.
D1  Kuchelpach flu.
B1  Laber flu.
B1  Laber flu.
B1  Lauterbach flu.
A2  Lech flu.
A3  Lech flu.
B3  Leytzna fl.
A2  LICVS FL.
A3  Lo sa flu
B3  Lo sa flu.
B3  Mangual:|da flu.
B3  Mangualda fl.
D2  Matich flu.
B2  Mosach flu.
C3  Mura|flu.
C1  Nab flu
B1  Nab flu.
D2  Ni▀us flu
C2  Oenus flu.
D3  Oitn flu.
B2  Par flu
C1  Pfeter flu.
D1  Puechlbach flu.
B3  Ralt flu.
A1  Rednitz flu.
C1  Regen flu
B3  Ri▀:|flu.
B3  Rot flu.
D2  Rot flu.
C3  Rot Traun|flu
D1, D2  Sagwa▀er flu.
D3  Sala flu.
D3  Salcza flu.
C2  Saltza flu.
A2  Schutter flu.
D1  Schwartz Regen flu.
A1, B1  Schwartza flu.
C1, B1  Schwart|zach flu.
B2  Sempt flu.
A2  Sinckl flu.
D1  Stephanick flu.
B1  Sultz flu.
C3  Sur flu.
D2  Tanti▀en fl.
D3  Tauckl flu.
C3  Traun flu.
B3  Valdep flu.
A2  Vfel flu.
B1  Vil▀ flu.
C2, B2  Vil▀ flu.
C2  Voltz flu.
D1, C1  Wei▀ Regen flu.
A1  Wernitz flu.
A2  Wertach flu.
A3  Windach flu.
B2  Wirm flu
C1  Wissent flu.

Privilege

Quadrant Text
E1  Cum Priuilegio

Cartouches

Quadrant Text
E2  BAVARIAE,|OLIM VIN:|DELICIAE,|DELINEATI:|ONIS COM|PENDIVM|Ex tabula Philippi|Apiani Math. [A succint representation of Bavaria, once called Vindelicia, from the map of Philippus Apian, the Mathematician.]

Orientations

Quadrant Text
C3  MERIDIES.
A2  OCCIDENS
E2  ORIENS.
C1  SEPTENTRIO

Lakes

Quadrant Text
D3  Abersee
C3  Abtsee
B3  Ahensee
A3  Ammersee
A3  Asee.
D3  Attersee.
C3  Chiemsee
A3  Cochel:|see.
C3  Daubensee
C3  Daubn:|see
C3  Forchn:|see
C3  Forschen|see.
A3  Haslachsee.
D3  Helger|see.
D3  Hunter|see.
D3  Kunig|see.
D3  Mansee
D3  Matsee
D3  Obersee
C3  Puchsee
D2  Ransee
A3  Riegsee
C3  Rotsee
B3  Schlier|see
C3  Simbssee
A3  Staf:|felsee
C3  Tahensee
B3  Tegern|see
D3  Vrsee
B3  Walchen|see
D3  Waltersee
C3  Weitsee
A3, B3  Wirmsee.

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.