Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 91


Scales

Quadrant Text
E3  Scala milliarium Westphalicorum.|Westph.magna 1 2 3 4 5|Mediocria 1 2 3 4 5 6 7|Hore itineris 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
A2  Dat Laede.

Placenames

Quadrant Text
A3  1.Dedeburg.
A3  10.Zuijdwold
A3  11.Achtelbuijr.
A3  12.Simonswolde.
A3  2.Bijengen.
A3  3.Holtgast.
A3  4.Crijtzen.
A3  5.Coldeberg.
A3  6.Gersum.
A2  7.Lubbekendorf.
A2  8.E▀ermhoeue.
A3  9.Marieuoert
B3  Abrouck.
A2  Ackum.
C3  Aelstede.
A1  Agghum
C3  Ahuijs.
A3  Alandt.
A3  Alandt.
D2  Albachten.
C3, C2  Aldeburg.
E2, E3  Aldekirch
E3  Aldenberg.
B3  Alem.
D2  Alem.
B2  Alhorn.
D3  Alhu sen.
B2  Alsdorp.
C2  Alshu sen
E2  Altena.
D2  Aluerloo
C2  Amdorp.
D2  Amelbueren.
A3  Amstege.
B2, C2  Anckem.
A3  Anckum.
C2  Anderdorp.
D2  Angemer.
B3  Apel.
D2  Appen:|brouck.
C2  Arntzhorst
A1  Arsten
C3  Asbeeck.
C3  Asburg.
A3  Audorpe.
D3  Auer:|huis.
A3  Aurijchum.
A3, A2  Axel.
A3  Axum.
B3  A▀endorp.
D2  A▀enen
C1  A▀we.
B2  Baburge.
A3  Backband.
C3, B3  Backum.
A3  Baerden.
B1  Baeren:|burg.
A1  Baern
B3, B2  Bakelfijsche.
B2  Baken
B1  Balgen
A2  Bant.
B3  Barbant.
A3  Barlum.
A3, A3  Bartemer:|:cappel.
A3  Barthum.
B2, A2  Bassen.
B2, C2  Bawijnckel.
B2  Ba▀elen
B1  Ba▀en.
B2  Ba▀en.
B3  Ba▀en.
D2  Beckum
D3  Beeck.
E3  Beel.
C2, C3  Beesten.
D1  Beke.
D3  Belderen.
C2  Bellem.
E3  Bellijck.
B3  Belliuckwolde.
D2  Bellum.
D2  Benchuijs.
D1  Bentdorp.
C3  Benthem.
C3, C2  Bentlach
E3  Berg.
B2  Berghe.
C1  Bergkerck.
D2  Berminchuijsen
B1  Bernsdorp.
C2, B2  Bernsel.
D2  Beronstein
C1  Berre:|camp.
A2  Berrum
B2, C2  Bersebrugge.
A3  Bersemoniken.
A3  Bettuwer
C2  Beuergerd.
A3  Bierum.
E3  Biggeburg.
D1, C1  Bijlde:|feldt.
D3, C3  Bijlder:|beeck
D2  Bijonck.
B2, C2  Bijppen.
D3  Bladen:|horst
A2  Blancke:|berg.
A3  Bleesum.
A2  Bleshuijs.
A2  Blijenhorn.
C2  Bocholt
B3  Bockholt.
D3  Bockholt.
C1  Bockholte.
B1  Bockhorst.
B2, C2  Bockhorst.
D2  Boeckz.
B3  Boekel.
D3, E3  Boeken.
D3  Boer.
D3  Boerbee:|ck
D3  Boerken.
D2, D3  Boitzlaer.
D1  Bokum
A1  Bollŕ
E3  Bommerich.
B2  Borstel.
A3  Borsű.
D1  Braeck.
C3  Braemsche.
C2  Braemse.
E2  Breckelfeldt.
A1, A2  Breedorp (B1)
A1  Bremen.
C2  Brochterbeeck
D2, C2  Broick|haijn.
D1  Bronne:|brouck
E3  Brouwij:|ler
E3  Bruck
A1, B1  Bru enken.
B1  Bucken.
A3  Bueren
A3  Buijerhauen.
C1  Burg.
E3  Burgelen.
C2, C3  Burghorst.
D2  Buzen:|seel.
A3  Campen.
D2, D1  Castrum
A1  Catten:|dorp.
A2, A3  Cleuers
B2  Cloppenburg.
D2  Clowhol:|ten.
E3  Coelln.
D3  Coesfeldt.
A3, B3  Colde:|ueen.
A3  Coldeueen.
D1  Coltstede.
D2  Cra▀enstein.
E3  Croneburg.
D1  Daelbruggen
D3, C3  Daerfeldt.
C2  Dalman.
A3  Dam
A3  Dan▀um.
D2  Dauenburg.
D3, D2  Dedeu
D1  Deepenouwe.
B3  Deijl.
C3  Deijspurg.
A3  Delfsiel.
C3  Denickh:|am.
B1  Derfelt.
B3  Der▀el.
C2  Detten.
D3, D2  Die:ptbrouck
E3  Dieburg.
C2  Diemar.
B1  Diepholt
C1  Diesten
D2  Diesten.
A2, A3  Dijckhu sen
A3  Dijckum
A3  Dijckum.
B2  Dijnckeloo.
D3  Dingen
E3  Dode:|mansk.
C1  Doern
E3  Doers:|magŕ.
B3  Donkeren.
A3  Doorne.
B3  Dorp.
D3  Dorpen.
D3  Dorsten.
D2  Dortmude.
B1  Draeckeburg.
E2  Drauen:|ho.
D2  Dreck:|steen:|forde.
B2, C2  Dreckfurde
B3, A3  Dreenen.
A1  Drijen.
B1  Dubbendorp.
D2  Dueb:|rugge.
A3  Duetez
D2  Duijckeren Heijdloo.
C2  Duijmer
D3, E3  Duijsborch.
E3  Duijseldorp.
E3  Duijtz.
D3  Dulmen.
A1, A2  Dulmenhorst
B3  Dunteren.
B2  Dunxdorpe.
D2  Dutdorp.
B3  Duuebrouck
C2  Eberbur
C2  Eeijsher.
D1  Eelzem.
A3  Eemden
A1  Eemen
C3  Eemsburen
C3  Eepen
D2, D1  Eesbaer
D2  Eijnde
C3, B3  Eijschen
B1  Eijsendorp.
C3  Ekelburg.
C3  Elberg.
A2  Elende.
B3  Emmelichen
B2  Emsker.
C3  Enschede
B1  Erdenburg.
E3  Erue:|felde
B1  Eslingen
A1  Etelgum
D2  Euergem
D2  Euerwinc:|kel.
A3  Ezes.
D3  E▀en.
B2  E sche.
C3  Falcken.
D1  Falcken:|burg.
B1, A1  Ferden.
D2  Fijckelhuisen
D3, D2  Fijsbeeck.
A3  Fornix.
A3, A2  Freburg.
B1  Freudenburg.
B2  Frie▀ochten
B1  Fulzen
B2  F sbeeck.
D3  Galen
A3  Gander:|sum.
A2, A1  Ganderkee.
B2  Garden.
D3  Gardorp.
A3  Garswe:|rum.
D2  Geijsbeke
C2  Geijsberg.
D3  Geijscher.
D3  Gelatbeeck.
C1  Gelme:|nen.
C2, C1  Gethmen.
A2  Geuerden.
B3  Ge▀um.
D2  Ge st.
C2  Gh meren.
C1  Gh stede.
C3  Gijldeluijs.
C2  Glaen
C2  Glandorp.
C1  Gl ▀en.
B2, B1  Goltstede.
E2  Gommerbach.
A2, B2  Graeshorn.
C2  Grauen|horst.
C2  Greve
A3  Griet
E2  Grijmhorn.
E3  Grimlich:|huijsen
A1  Groenshauen.
A3  Groeten:|huis.
A2  Groinen
D2  Gruete.
C1  Gu▀en
C2  Haepstem.
C2, D2  Haercoten.
C3  Haerdor:|pe
D2  Haes:|winckel.
B2, B3  Haesluijn.
C3  Haexberge.
E2  Hagen
D2  Haggen.
D3  Haggen|beeck
A3  Haghe.
C2  Haghen.
E2, E3  Hakensgow
C1  Halen.
A1  Halsbergen.
D3  Halteren.
D2  Ham
D3  Ham.
D3  Hamme.
A3  Hamswerum.
C2  Hangen.
A2  Happen
E3  Harden:|berg.
C1  Hardie:|huijsen.
B3  Haren
C1  Hart:|man.
E3  Hattinge.
A3  Hatzű.
C2, D3  Hauen:|burg (C3) (D2)
B2  Ha▀elijck.
C1  Hee▀en.
D2  Hee▀ene.
B3  Hee▀open
E3  Heijdorp
D1  Heijligeberg.
B1  Heijligedorp.
B1  Heijligeloo
A1, B1  Heijligen:|Raij
C1  Heijmar▀en.
D3  Helsterhuijsen
D2  Herben
B2  Herken:|brug.
B2  Herpendorpe.
D2, D3  Herringborg.
E2  Herschede.
C3  Herseba|er
D3  Herten
D2  Hertfeldt.
D3  Hertsteen.
C1  Herwor:|den.
B3  Hesterweer.
D2  He▀erbrouck.
B1, B2  He den:|hu sen.
E3  Hijmmelgeist
C1  Hijmmelrijck.
D2  Hijndeue:|llen.
A3  Hijntum
A2  Hijpsbergen.
C1  Hillen
C1  Hillen
D2  Hoetmaer.
B2  Hoeue.
D2  Hofstadt
B3, A3  Hogebűde.
B2  Hoichmaer.
D2  Hoijtz.
D3  Holderen
A2  Hollen
D3  Holt.
A3  Holtdorp.
B1  Holtdorpe.
B2  Holten.
A3  Holtgast.
C1  Holthuijsen.
D3, C3  Holtwijck.
D2, E2  Horde.
D3, D2  Horne:|burg.
D2  Horneburg.
D1  Hornouwe.
D1  Horst
D3  Horst.
E3  Horst.
A2  Horsten.
C3  Horstmaer
B1  Ho .
A1  Huijchten.
D3  Huijs|dulmen.
B1  Huisteden.
A2  Huns.
C2  Hunsueldt.
C2  Iberge
A3, B3  Iemerdium.
E3, E2  Im keppel.
C3  Ingdem.
A3  Ingersho:|uen.
D3  Iselburg.
A2  Jengerum.
B2  Kappel.
D2  Kappen
C2  Kappen.
D2  Kappenburg
D3  Karnepen.
E3  Keijserwerd.
E3  Kelwich
D2  Kenhop.
B1  Kerckdorp.
E3  Ker|pen.
D2  Ke▀el.
E2  Kijr:|spen.
D3  Kijrchelen
B2  Kneethen.
D2  Knijppinck.
E3  Konings:|dorp.
C1  Kostwijler.
B3  Kraijen:|burg.
D3  Krechtin:|gen
B1  K gel:|hu s.
C2  Ladberge.
C1  Laer
C2  Laer.
A3  Laerselde
D3  Lae▀en.
B2, C2  Laghen
B3  Lan:|ge.
C2  Landskron
E3  Lange.
D2  Lange:|berge.
C3  Lange:|horst
A1, B1  Lange:|weel.
E3  Langeborg.
B3  Langede:|ken.
B2  Langewerd.
C2  Langewey
B2  Lange|lutke.
B2  Lasdorp.
B3  Lathom
B2  Lauwer|dorp.
A3  Lee.
B3  Leebrouck.
B2  Leedburg.
C3  Leede.
D3  Leedt
A3  Leer.
D2  Leesbergen.
A1, B1  Leeste
A3  Lehauen.
B2  Leijder:|muelen.
D1, C1  Lemme:|gowe.
B1  Lemvorden
C2  Lengerijck.
B2, C2  Lengkercke.
E3  Lennep.
E2  Ler
B1  Lieueno:|we.
D2  Lijdberg.
D3  Lijmbeeck.
B2  Lijmherden.
C2  Lijndorp.
A2  Lijntel.
D2  Lijppe.
D2, D1  Lijpperaij.
D1  Lijpsprijng.
E2  Limburg.
E2  Lintlaw.
D3  Lipperheij:|de.
E3  Littert.
D3  Loburg.
B2  Loemen.
C2  Loenen.
A1, B1  Loesen
A3  Logum
B2  Loo.
C3  Looseren.
A3  Lopsum
A3  Loquert
B2  Lorop.
C2  Lo ▀.
D2  Luenen
B2  Luminghen.
E2  Lunschet
D3  Lutke
C3, D3  Lutkebaerl.
A3  Lutkemoer.
A3, B3  Lutkewolde
D2  Luttuchuijsen.
D2  L chterzandt.
B1  L nden.
C3, B3  L ngen.
A1  Maen:|dorp
A3  Maenslacht.
C2, B2  Malderen.
D2  Marck.
C1  Mardorp.
D2  Marie:|felt
A3  Marien:|hoeue.
A3, B3  Marieuoer.
B2  Markelhu sen.
A3  Marsen.
A2, B2  Meesterburg.
B1  Meete▀em.
E2  Meijners:|hage.
C2  Mellen.
B2, C2  Mensloo.
B3  Meppen.
D3  Merfeldt
E2  Mergen:|luijde.
C2  Mersum
E3  Met:men.
C3  Metelen.
B3  Metelum.
C2  Mettin:|gen
D3  Meuerden.
C2  Me▀um
A3  Middelsum.
D2, C2  Mijlten.
E2  Mijnberg.
C1  Mijnden
D3, E3  Moelen.
E3  Moerkirch.
A2  Moers:|holten
B2  Molber:|gen
E3  Monnen.
B1  Mourson
E3  Muelen.
E3, E2  Multuor:|waldt
D2  Munster.
A2  M ppen.
B3  Nee.
A2  Neerstede.
A3  Nee▀.
C1  Nee▀en.
C1  Netelen
E3  Nettes:|sem.
A3  Ne▀.
C2, D2  Nieberg.
B1  Niebrouck:|huisen.
A2  Nieburg.
A3  Nieburg.
D1  Niekercke.
C3  Niekercken.
C3  Nien:|burg.
B1  Nieuburg.
A3  Nieudorp.
B1  Nieukercke.
B3  Nieulandt.
A3  Niewerue.
C2  Nijekercke.
B2  Nijekerk.
C3  Nijenhuisen
C2, D2  Nonnenholt.
A3  Norden.
C3, B3  Northorn.
A2, A3  Nortmoer.
C2  Nortwolden
B2  Nottelen
D3, C3  Nottelen.
A1  Obbendorp.
C3  Ochtdorp.
B1, C1  Oechten
C1  Oefele.
D2  Oelden.
C3  Oetmarsum
A3  Oetum.
C2, D2  Oist deue:|ren
C2  Oisten:|berg.
D3  Oistendorp.
D3  Oister:|ueldt
D2  Oisterwelle.
D3, C3  Oisterwijck
D2  Oistinchu sen
D2  Okenhuij:|se.
B1  Oldebrouckhuijsen
A3  Oldedorp
A3  Oldegast.
B3  Oldegast.
B1  Oldemaghorst.
A3  Olden:|dorp.
B3  Oldenborug.
A2  Oldenburg.
C3  Oldenzeel.
A3  Oldersű.
D3, D2  Olfen
C3  Oon.
A3  Oostel.
A3  Oosterackum.
A2  Oosteren:|welde
B2  Oosterloo.
C2  Oosterwe.
D1  Oostlange.
A3  Oostmarsum.
A2  Open.
C1  Ophuijs
A3  Oppű.
D3  Optercluijssen.
A3  Optor:|huijsen.
A3  Opwolde.
A3, A2  Opzeel.
A3  Ort.
C2  Osnabrugge.
A3  Ostderen.
C3  Ottensteijn.
E3  Otto:|rp.
B2  Ouacken:|burg.
E2  Ouer Raijd.
C1  Ouerwold.
B1  Owen.
D1  Pader|boern
C2  Palsterkamp.
C1  Peetershagŕ
A3  Peouwen.
A2  Perfordt.
A3, A2  Peterum
A3  Petkű.
A3  Pew:|sum.
A3  Pijlsum
A3  Pijtsum.
C3, C2  Plautlun:|den
D2  Plijdel:|burg.
C3  Poldmuelen.
A3  Poppens.
B3, A3  Posthuijsen.
D3  Raesfeldt.
D3  Raesue:|ldt.
C1  Raij.
D3  Raij.
E3  Raijd.
B2  Ramessen.
D3  Randsdorp.
B1, C1  Ransbergen
D3  Ransdorp.
A2  Rastege.
E3  Rattinge.
C2, C1  Rauesburg.
C3  Raushorst.
C2  Re:|ken.
D3, D2  Rech:|ten.
D3  Reeken
D3  Reeken.
D3  Rekelinc:|huisen.
D3, E3  Rellijck.
C2  Rengeren
E3  Rensburg.
C2, C3  Rheen
D3  Rheen:|hagen.
D2  Rheijde.
B3  Rheijden.
C1  Rhenen
C2  Riesen:|beeck.
A2  Rijckenhuijsen.
D1, D2  Rijedberge.
C1  Rijmech.
E3  Rijndorp
D3  Rijnger:|berch.
E3  Rodenkirchen.
A2  Roefhuisen.
D2  Roente.
A3  Roggestede.
C3  Rokel.
C2  Rolden.
D2  Roxel.
E2  Rue▀en.
D2  Ruij.
E2  Ruijmde:|nraijd.
B1  R ckel:|huis
B2  R nck:|huijsŕ.
A3  R ▀um.
C1, D1  S Iost Destrum
D3  S.Annen
C2, D2  S.Mauritius
B2  Sagelterloo.
D1  Salcoten
C3  Salz|burg.
D2, C2  Sa▀enberg.
B3  Scerpenbech.
C2  Schaep:|man.
A2  Schaer
B1  Schaerhuisen.
C2  Schainvliet
A2  Schartens.
D3  Schern:|beeck.
A3  Schijeren.
B1, C1  Schijm:|men
C2  Schoel.
D1  Schorm
C3  Schut:|dorp.
C3  Schut:|dorp.
D1  Schutmar
C3  Scoppingen.
D2  Sende
A2  Sende:|sum.
D2  Sendehorst
D2  Sepen:|hagen.
D2  Seper:|ra t
C2, C1  Sgooetichu se.
D2, D3  Shon:|beeck
E2  Sijburg.
D3  Sijtten.
A3  Sleen.
C2  Sleenhuisen.
C1, B1  Slue:|telburg.
D2  smeijs.
E3  Soelinge
B3  Soestrum.
C1, D1  Spareburg.
C3, D3  Stadtloo.
D3, E3  Staleck.
B1  Stalten:|ouwe.
E3  Stamel.
B3  Stapelmoer.
D3  Starck:|raijd.
B3  Steelandt
A3  Steendorp.
B2  Steenfelde.
C1, D1  Steenhagen.
C3  Steinforde.
C1  Sterneberg.
A3, A2  Stijckbuij|sen.
A1  Stoer
E3  Stommet.
D3, E3  Stoppel:|berg.
A3, A2  Strackholte.
D2  Stromberg.
B2, B3  Strutklm.
B2, B3  Suchelen.
D3  Suuerlick.
C2  Swaers:|dorp.
E2  Swartstein.
E2, D2  Swerten.
C2  Tecken:|burg.
A3  Teijngum
D2  Tellicht.
A1, B1  Th en:|hu sen
A3  Tijemer.
D3, D2  Tijlbeeck.
A2  Tijmershaue.
C2  Toenen.
A2  Tokort
D2  Tolhuijs.
B2  Tom Nien:|kroige.
D3  Tongeloo.
A3  Tonum.
D1  Tuijl.
B2  Tuijlen.
B1  Tw steren.
D2  Tzeel.
D3  Unck.
C2  Uselen.
B1  Vaerle
D3  Vaerle.
B3  Vaern.
A3  Valschehuijsen.
B2  Vanen.
C2  Vaste:|nowe.
B2  Vecht
D3  Veelen.
C2, C3  Veen:|huis
A3  Veenhu sen
D2  Velaert
D2  Velderen.
A3  Velsum
C2, D2  Venenberg.
C2  Venten
D1  Vernen
C2, D2  Versmel.
B2  Verwijck flu.
C2  Ve▀en.
D3  Vla▀en.
C1  Vloeten
C1  Vl e▀elen.
D3  Voech:|ten.
C2  Voechten
D2  Voerhelmen.
E3, D3  Volmestein. (E2)
C2  Voltlagen
C1  Vo▀en
D2  Vrecken:|horst
E3  Vredien.
C3, D3  Vreede
C2  Vreren
B3, A3  Vrhauen.
C2  V▀den
D2  Waerendorp.
D3  Waesken
A2  Walbeeck.
B3  Walchem.
C1  Walsdorp.
D2  Waltorp.
A2  Warde:|burg.
C1, B1  Warnemen.
D3  Warte:|se.
D2  Wa▀el.
E3  Wa▀en:|borg.
B1  Wechen.
C2, B2  Wechtel.
A2  Weesterge.
D2  Weestkercke.
B3  Weeswe.
C1  Wegesteijn.
B3  Weijuermoer.
D2  Wei▀enhouen.
C3  Wel:|bergen.
D3  Wer:|den.
D3  Werd.
E2  Werdel.
E3, D3  Werden
B2  Werelt.
E3  Wermer▀.
D2  Wernom
C2, D2  Westdeuo|:ren
A3  Westdorp.
D3  Wester:|holdt.
A3  Westerbur.
A3  Westerzande.
B2, C2  Wetten:|dorp|
C3  Wetteren.
D1  Wewer
D2  We▀elaer
A1, B1  Wh e.
D2  Wiedebrugge.
A3  Wierum.
E3  Wiesdorp.
E2  Wijl
B3  Wijmer.
C1  Wijntburn
E2  Wijpper flu.
E2  Wijpperfurt.
D2  Wijsche.
C1  Wijterscap.
C3, B3  Wijtmar▀en.
C2  Wijtteler.
A3  Witmonde.
A1, B1  Woeme.
E3  Woeri:|nge.
D2  Wolbeeck.
D3  Wolfen.
A3  Wtersterijp.
C3  Wthuijs.
E3  Wulfenraijd.
C3  Wullen
B2, B1  W ls:|hu sen.
A3  W tingerbueren
B3  Ykelhauen.
C2  Zaerbeeck.
D2  Zellen.
A3  Zerhuijsum.
B2  Zeueldt.
A3  Zielmo:|nicken.
B1  Zijecken.
B2, C2  Zoegelen.
B1  Zoelingen.
E3  Zoens.
C2  Zoer:|berg.
B1  Zuidwolde.
D2  Zuijdkercke.
C1  Zuijtfelt.
D3  Zutloo.
B1  Zwaue.
E2, E3  Zwelmen.
B1  Zweringe.
A3  Zwer|leetz.
A3  Zwijndorp.

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
B2, B1  Steenforder|berg.

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
E3  Berge.|Comitat.
A2  Bottin:|ger|Landt.
A1  Bremen|Episcop.
D3  Cliuiae|Ducatus
E3  Coloniensis Diocesis.
B2  De Radt.
C1  Der Snelle.Marck.
B1  Diepholt.
D2  Die|Fest.
B3  Eemser:|land.
B1  Ferden.
A2  Geuerden
A3, A2  Helinger Landt.
C1  Herwor:|den.
B3  Int Moer.
A2  Int|Groot moer.
B3, C3  Lynghen. (B2) (C2)
D1  Lyppe.
E2, D2  Marck Comitatus.
A3, A2  Moer.
B2  Moer.
D2, C2  Monasterien:|:sis.|Episcop.
C2  Monasterien:|burg.
C1  Mynden episcop.
A2  Olden:|burch.
A3  Oost:|Frieslandt.
C2  Osnabrugghe|Episc.
D1  Paddelborn.
C1  Rauesberg.
D3  Rekelinck:|:huysen.
D1  Riedberg.
A2  Stee:|gerlandt.
C2  Tec:|ken:|burg.
C3  Twendt.
B2, C2  WEST:|:PH:AL:|:IA.
B3  Westfrieslandt.

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
C3  Aa flu.
D3  Aa flu.
B1  Aechtel flu.
A1, A2  Aechtel|flu.
B1  Aler flu.
A3  Amasi flu.ostium.
D1, C1  Bec flu.
C3  Berckel flu.
C2  Cotbeeck flu.
C2  Deuer flu.
C3  Dunckel flu.
B3, C3  Eems flu.
C2  Eems flu.
C3  Eems flu.
D1  Eems flu.
D2  Eems flu.
A2  Graesbeeck flu.
B2  Hae▀ flu.
B2, B3  Hae▀ flu.
A2  Hont flu.
A2  Hont flu.
B1  Hont flu.
D3  Kleijn bee:ck flu.
B2  Leebeeck flu.
E2, E3  Lheen flu.
D1  Lippe flu.
D2  Lippe flu.
D3  Lippe flu.
D1  Luter flu.
D3  Olde sel flu.
B1  Ouwe flu.
C1  Ouwe flu.
C1, B1  Ouwe flu.
D3  Rhenus flu.
E2  Rhoer flu.
E3  Rhoer flu.
C3  Schelfort flu.
D3  Slijnck flu.
C3  Vecht flu.
C1  Visurgis flu.
D2  Wee▀ flu.
A1  Weser flu.
C1  Weser flu.
E3  Wijpper flu.
E3  Wijpper flu.
B2  Zuijs flu.

Islands

Quadrant Text
A3  Bru▀ken
A3  Juist.

Privilege

Quadrant Text
E1  Cum Imp.et RegiŠ Mtm|priuilegio decennali,1579. [With imperial privilege and that of his royal majesty for 10 years, 1579.]
B3  Cum Priuilegio. [With privilege.]

Cartouches

Quadrant Text
B3  Christianus Schrot Sonsb.descripsit.(C3) [Made by Christian Sgroot from Sonsbeck.]
A1  Qui olim Saxones,|postea se Ostpha:|los et Westphalos|dixere:Visurgi|flumine distinctos:|Ostphalorum au:|tem Vocabulum in|Saxonum denuo eu:|anuit. At Westpha:|li in hodiernum|usque diem nomen|retinŕt.Vetusque|tanquam spurium|respuentes. [First the inhabitants called themselves Saxons, afterwards Ostphalians and Westphalians. They were separated by the river Weser. But the name of the Ostphalians changed again into Saxons, whereas the Westphalians retained their name to the present day. Thus the old name has been discarded by the Ostphalians as being inappropriate.]
E1  WEST:|PHALIAE|TOTIUS,FINI:|TIMARVMQVE|REGIONVM|ACCVRATA|DESCRIPTIO. (E2) [An accurate representation of all of Westphalia and the borders of this region.]

Orientations

Quadrant Text
E2  MERIDIES.
C3  OCCIDENS.
C1  ORIENS.
A2  SEPTENTRIO.

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.