Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 90


Scales

Quadrant Text
B1, C1  Miliare Thietm:
C3, D3  Mill.parua,mediocra,et magna.|1 2 3|1 2 3|1 2 3

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
D2  Dat Brack
D1, E1  Germanicum Mare.
C1  Het Wadt.
A2  OCEANI GER:|MANICI PARS

Placenames

Quadrant Text
D1  Ackum
B2  Aluersdorp
A2  Amerswurdt
C3  Apen
B2  Arke:|beck
D2  Arnegast
E1  Atens
A2, B3  Baerlt (A3) (B2)
A2  Baert|slecht
D2  Bakelenborg
A2, B2  Balenbrugge.
D1  Barckel
E2  Barde wysch
E2, D2  Barnefleet
E2, D2  Barwinkel
D1  Baut
C1  Beerden
D2  Bekehusen
B2  Ber:|geste.
B1  Berch:|word
E2  Berue
E2, D2  Blanken|borg
E1  Blexen
D2, D3  Blexenhusen
E2  Bloemendael
D2  Bockeren
A2  Boeren
C3, C2  Bokel
D3  Borbeke
E3  Borchdorp
D2  Bordworde
B2, A1  Braeke
E2  Brake
D2  Brechorne
B2  Breckel.
E2, E3  Bremen
E3  Brinckem
B3  Brunsbuttel.
B3  Buecholt
B3, C3  Buekelenborch
E1  Burhauen
A2  Busen
A2, B2  Buswort
C2  Butauw
E1  Buttel
A2  Buttel.
D2  Capelle
D3  Cloppenborg
E2  Dalspe
A3  Darne:|werdt.
D2  Datmehr
B2  Delbrug
B2  Delim
E3  Delme flu.
E3  Delmen:|horst
B1, C1  Delste
C3  Deteren
A2  Dickhusen
A3  Dickhusen
D2  Dickhusen
E3  Dinckstede
E1  Doestorp
E3  Doethingen
D3  Dolen
D2  Dringenborg
D2, D1  Duddeborch
B3  Edellaken
D3  Eewecht
C2, D1  Egge:|linck
B3, B2  Eggeste
D1  Eguarde
E3  Elmelo
D2  Elmendorp
A2  Elpersbuttel
E2  Elsfleeth
D2  Eluys
A2, B2  Epenwurde
E1  Eses:|ham
D2  Etshorn
E1  Eysewurden
D1  Fedden:|wart
B1  Fedderring
B2  Fijl.
D2  Fikenslot
D1  Fischusen
E1, D1  Foßans
E1  Fredeborch
D2  Fredeborg
B2  Freeste
E3  Froidenbarg
E3  Ganderkesche
B2  Ganshorn
C1  Garmen|zyl
D2  Gast
E1  Gestendorp
D2  Godens
E2  Golfwarden
E3, D3  Grashoorn
A2  Grotenbuttel
A1  Grunen
B2, A2  Gudendorp
E3  Haben:|huson
C1  Habsen:|borch
D1  Haddien
C2  Hade:|marhs
E2  Hamel:|wurden
E2  Hameluorde
C2  Hanra|huw
E3, E2  Hardenstrom
D3, C3  Harkebragge
A2  Harmans:|wurdt
E3  Harpstede
E2  Harribrake
E3  Hasbargen
E2  Hasebuiren
D3, E3  Hattem
A1  Hauerwische
A1  Heijwische
A1  Hein
B1  Heiste
D2  Helle
A3  Helse
A2  Hennickste
A3  Henninckbuttel.
B1  Henste
D1  Heppens
A1, A2  Hesenbuttel.
A2, B2  Heÿde
E3  Hillegen:|rade
B2  Hindorp
A2  Hoeten:woer|den
D1, C1  Hogenkarc:|ken
B1  Hollinckste
B1  Holm
B1  Holster
D1  Holtwarden
E2  Hone:|moer
B1  Horst.
D2  Horsten
D3  Houen
E2, D2  Huntorp
B3, b2  Hupen
D2  Iadelee
D2  Iarringe:|haue
D3  Iatymolen
D3  Iello
D2  Ieuer
A1  Ihodenwische
B1, A1  Im beim
E1  Imsum
D1  Inhusen
E1  Innit
D1  Insmershauen
A3, B3  Kannemoer
A3, B3  Katrepel.
E3  Kelinckhorne
A2  Ketels:|buttel.
B1, A1  Kleue
C2, D2  Kloeuerens
D1  Knipens
E1  Koldewaruen
D2  Konenwort
A1  Krempel.
D1  Krildomer:|zyl
B2  Krumste
B3  Kuden
D1  Langewerde
D2  Leemden
E1  Lehe
E2  Leßem
C3, D2  Linderen (C2)
D2  Linswegen
D3  Littel
A2  Loe.
C3  Lohe
A1  Londen
D2  Loppolt
C2  Lumburg
B2  Lutkeharste
E2  Lymwerder
E2  Lyne
D3  Maelbergen
D1, E1  Mannenborch
D3, D3  Mansy
B2  Marien:|burg
D2, D1  Marienhusen
C1  Mederens
E2  Meienborch
A2, B2  Meldorp
A3  Merne
D1, C1  Meysidden
E1  Middeldyck
C1  Middorch
D1, C1  Minshen
E3, D3  Moer:|mulen
D2  Monicken:|hoff
E2, E3  Monneke:|hude
C3  Nackel.
E2  Neddersbuiren
E3  Neerstede
D2  Neeten
A1  Neßerdick
A1  Niekerken
A2  Nieske
B3  Nieuhusen
A3  Niewerck
A2, A1  Niewische
E2  Nigen|huntorp
B2  Nimdorp
B2  Nordhor:|ste.
A3, B3  Northusen
C3  Nortloe
D2  Nuenborg
D1  Nundiep
D2, E2  Nyenbroeck
E2  Nyenkarke
E1  Nyenlandt
E1  Obbehusen
E2  Ochten
D2  Oemstede
D2  Oldegodens
D2, E3  Oldenborg (D3) (E2)
D3  Oldenoyte
D2, E2  Oldenproeck
A2  Olden|wurden
E2  Oldeuesch
D1  Oldorp
D3  Oosterloo
B2  Oosterwaldt.
B1, B2  Oster:|borstel.
C1  Oster:|burste
B3  Oster:|moer.
D2  Ostringe:|velde
E2, E1  Ouolg:|unne
B3  Ouwenbuttel.
E3, D3  Owmulen
D3  Oyte
D1  Pakens
B1  Palen
E3  Penning:|mulen
B2  Rab.
D2  Rastede
E2  Rauensbarch
B1  Reerstal
A2  Remsbuttel
A1, B1  Richelha:|uen
D1  Rickolshu:|sen
E2  Ridderwordt
D3  Ritteru:|mulen
A3  Ritzebuttel
E1  Roddens
D1  Rofhusen
E1, E2  Rokarcke
A2, B2  Rost
B3  Rosthusen
A1, B1  S.Anne
D1  S.Doutben
D2  Sande
C2  Sandel
E1, E2  Sant:|stede
B1  Scalckholt
B2, C2  Scapste
D1  Schaen
D1, D2  Schaler:|hauen
C3  Scharel
D3  Scheepers
B1  Schelrau
C3  Schlochau.
D2  Schortens
D1, C1  Scollich
D3, D2  Segen:|uordt
D1  Selidyck
B2  Shirum
D1  Sillenstede
E3  Sluchteren
D1  Somwer:|den
D2  Spolen
D2  Steenhuis
A1  Stel.
E1  Stolham
C2  Strijt|hoep
E2, D2  Struchuse
D1  Struckhusen
E3  Stuer
A1  Stulp
B1  Sudersbuttel
E2  Suirbroeck
A2, A1  Surdick
B2  Surharste
E1, D1  Surige
B1  Swijnhusen
D2  Swineborch
D1  Sybetsborch
C1  Tayngon:|husen
B1  Tellinckste
B2  Tensbuttel
C1, D1  Tettens
A1  Thoeningen.
B1  Thomdelue
A1  Thonlebe
A2, B2  Thorhedt
B3, A3  Thorwische
D2  Tom
E2  Torholle
B1, A1  Torslich:|ten
A3  Treunenwordt.
D3  Tuiskenaen
D2  Twyfelstede
D2  Vaisel
B2  Verne:|wonckel.
A3, B3  Vettenbuttel
E2  Vogel:|sanck
D2, C2  Vpieuer
E1  Waddens
D1  Wadwer:|den
B1  Wallem
C1  Wangeroge
D3  Wardenborch
E3  Warel:|grau
E2  Warfleet
E3, E2  Wartorn
E2  Waruel
D2  Waterborch
B1, A1  Weddingste
E1  Wedwart
E2  Wegesake
A2  Wellenhusê
E3  Welsborg
A1  Wennewich
E2  Wersup
A2  Weruen
B2  Westdorp
E3  Westdorp
C2  Wester:|loie
D3  Westerborch
D2  Westerstede
D1  Westrum
A1, B1  Weßel.
A1  Weßelinburen
D1  Wierden
E3  Wilde:|husen
B2  Windburg
D3  Windes:|molen
C3, C2  Winkelermolen
D1  Wippel
C2  Witmonde
E2  Wittenborg
D3  Woens:|holte
A1  Wollersem
B2  Wolmers|dorp
E1  Wreemde
C2  Wyuels
B2  Zeertsbuttel
D2  Zettel

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
D3, E3  Osenbarg
A1  Steller|berg

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
D2, D3  ALA:|NO:R:VM|SAXONVM|RE:|:GIO (C2) (C3)
B2  Aluersdorper|holt
B1  Arbor miræ|magnitudinis [A tree of miraculous height.]
D1, E1  Auerane
B2, B3  Borckholt
E2  BREMENSIS|EPISCOP.
B2  Burgholt.
E1, D1  Butiada,uel Ru:|stin:|gia Supe:|rior
C2, B2  De lantscheidung.
C1, C2  EE:|SENS.
C2, D2  FRISIA|ORIEN:|TALIS.
A3  HALEN.
E3  HOIEN,COM.
A1  HOLSATIAE|PARS.
E3  Hunsterholt.
A3  KIEDINGE
B1  Kieuitsmoer
B2, C2  Loukewal.
D2, E2  Moer:rym
D3, E3  MONASTERIENS.|EPISCOP. (C3)
B3  Pa:|ludes.
A1  Paludes
B1  Paludes
B1, A1  Paludes
B1  Paludes
B2  Paludes
B3  Paludes
B2  Paludes.
C2, D2  PO:|ME:|RANIAE|PARS.
B2  Reisenwalde
D2, E2  Rim::ia:
D1  Rustrin:|:gia.
E1, E2  Sta::di:|um.
E3, D3  Stedin:|:gia
C3, C2  Terminus regionis (B3)
D1, D2  Wang:|e:rla:n:t. (C1)
D3  Wildeloo
E2  Woeste landt

Islands

Quadrant Text
D2  Aem
E1  De Werder
D2  Ellens
D1  Grode
D2, D1  Moniken
D1  Scheidens
D1  Schoon hoorn

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A3  Albis, De Elbe fluuius.
D2  Almorse flu.
C3, D3  Ana flu.
E1  Ana flu.
C2  Beuerbeke flu.
A1  De Eÿder fluuius
E3, E2  De lima flu.
E2  Drepta flu.
E1  Gesta flu.
E2  Hamma flu.
D3  Hara flu.
E1  Heet flu.
D2, E2  Hunta flu.
E3  Hunta flu.
D1  Iada fluuius.
D2, E2  Iade flu.
A3  Kromme wese fl.
E2, E1  Lee flu.
D3  Loeta flu.
E2  Luna flu.
D1  Mada flu.
E3  Ochte flu.
C3  Soeße flu.
E1  Visurgi ost.
D2  Wappel flu.
E3  Welse flu.
E2  Weser flu.

Cartouches

Quadrant Text
E3  Laurentius Michaelis describ.
D1, E1  OLDENBVRG COMIT.
B3  THIETMAR:|SIAE,HOL:|SATICAE RE:|GIONIS PAR|TIS TYPVS.|Auctore|Petro Boeckel. (C3) [A representation of part of the region of Ditmarsch and Holstein by Peter Boeckel.]

Orientations

Quadrant Text
B3, A3  MERIDIES.
D3  Meridies.
A2  OCCIDENS.
C2  OCCIDENS.
C2  Occidens.
E2  Oriens
C2  ORIENS.
D1  Septemtrio.
B1, A1  SEPTENTRIO.

Lakes

Quadrant Text
D3  Ana stag|num
B3  Bordorper|zee.
D2  Dat|Meer
B2  Fÿler zee
B3  Kuden|zee.
D2  Lacus
B1, A1  Steller zee
B2  Windber|ger zee.

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.