Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 82


Scales

Quadrant Text
A2  1|2|3|4|5 HorŠ itineris.

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
D1  Ackum
C1  Boeserdiep
B2, A2  Den Dullaert
E1  Haerle
B1  Oster Embse
D1, E1  O▀enbalge
A1  Wester Embse

Textblocks

Quadrant Text
B1  Borkum.

Placenames

Quadrant Text
C2  Abbing:|weer
D2  Abeteho:|uen.
E2  Ackum
D2  Aerdorp.
C2, B2  Alandt
B3  Aldenburg
B2  Appinge
C2  Arle
D2  Asel
C2  Aurick
C3  Bakemoer.
E3  Bakeren
D2  Barhaue
C3  Barthe
C2  Bastede
D2  Beerden
D1  Bense
D2  Bensum.
E3  Bernegast
B2  Bethwer
A2  Bierum
C2  Bierum
B3  Binningen
B2  Blauhu▀.
C2  Block|husen
B3  Boen
B2  Borsum
C3  Botelen
D1  Boxtenhu▀.
D3  Brehorne
D3  Brochuorde
D2  Brocksetel
D2  Busmuncken
D2  Butuorden
B2  Campen
B2, C2  Canhusen
B2  Canum
A2  Dam
A2  Delfzijl
B3, C3  Den oort
D2  Denst
C3  Detren
B3  Diele
E2, D2  Dikhusen
B2, B3  Ditsum
C1  Dornum.
E2  Dowens
B2, A2  Drewert
B3, C3  Dr uer
D2  Duum
A3, B3  Duynebrouck
D2  Eggeling
C2, C1  Ekel.
B2  Embden
C2  Engerhaue
E2  Eppes.
C3, B3  Eselum
D1  Esens.
E2  Etlens
D2  Etsel.
B2  E sum
E2  Fedde|wardt
D3  Fikens|holt
D2  Finikes
B2, A2  Finnelant
A3  Finsterwolde
B3  Firsteborgen
D1  Folckershu:|sen.
C2  Forletz
D2  Fredenborch
B2  Freepsum
D1, D2  Fulckum
B3  Gandersum
B2  Geersweer
E2  Godŕs
B2  Griet
B2  Grimmer:|sum.
B3  Grotgast
B2  Grothusen
A2  Gr smonicken
C2  Hagen
B3  Halte
B2  Hamswerum.
D3  Harenholte
B2  Harswech
B3  Hatsum
B1, B2  Hauwţge
C3  Ha▀el
D2  Hertsen.
C3  Hesel
C3  Hesel.
A3  He ligerlee
E2, E3  Hid:|dels.
B2  Hinte
E2  Hitdiep
E2  Hoge:|kercken
B3  Hogebonde
C3  Hogebrugge.
C3  Holtdorp
B3  Holthusen
D1  Holtin
C3  Holtmergast.
D3  Hopels.
E2, E3  Houen
D3  Huswegen.
E3  Iarige|hauen
B2  Iarsem
B2  Ienset
C2, C3  Ile
E2  Inhusen
E2  Insmerhauen
D2  Isemes
B1  Iu st
E3  Jaborch
B3  Jemmingen
B3  Jemmingergast
E2, D2  Jeuert
D2  Kleuerens
B2  Knock
E2  Kn pens
C2  Koldinne
E3  Kotneuorde
B3  Kritsum
E2  Lapholt
B2  Larelt
D2  Lelihoue
C3  Lier
C2  Loppersum
B2  Loquert
B2  Lougen
B2  Lum
C2  Lutzborch
D3  Mansi.
B2, B1  Manslacht
B3  Marck
B3  Mariencour
C2  Marien|haue
C3  Mawen:|burch
C2  Meerhusen
E2  Mid:|doge.
B2  Mid:|lum.
B2  Middel:|stewehr.
D2  Middelst
B3  Midlum.
E2  Moderens.
B3  Muhe
C3  Neermoer.
B3  Nendorp
B2  Nesterlandt
C1  Ne▀.
E3, D3  Nieuborch.
C2  Nieulant
C2  Norden
C3  Nortmoer
C3  Nuttermoer
C2  Ochtelburen
E2  Olde:|borch.
C2  Oldeborch
B3  Olden:|dorp.
C3  Oldendorp
D1  Oldendorp
B3, C3  Oldersum
E2  Oldorp
C2  Oosteel
E2, D2  Oruiels
C2  Osterende
B2, C2  Osterhu:|sen.
E2, D2  Osteringeuelde
B2  Pawing
E2  Petelen|borch
B2  Petkum.
B2, B3  Petkumermun:|ken.
B2  Peusum
B1  Pilsum
B2  Plee:|wert
E2  Plem
B3, C3  Raricum
D2  Reepsholt
B2  Reiden.
C1, C2  Resenhauen
C2  Rijpe
B2  Rijsum
D2  Rispel
E2  Rofhusen
C1, D1  Roggenstede
E2  R dens.
D1  S.Iohannes|Kamp.
D3  S.Marcus.
D2  Salster
D2  Sandel
C2  Sanhorst
E2  Schar
E2  Schillich
C3  Schirens
D2  Schoen
E2  Seck.
D3  Seggenuort
E2  Sel:|wardt
B3  Soltburg
B3  Stapelmoer
D1  Stedesdorp
E3  Steen:|husen
C3  Stichusen
C3  Straeckholt
B2, C2  Su derhusen
C1, D1  Su derloch
C2  Su twolde
E2  S betz
C2  S gelsum
C3  S monswolt
E1, E2  Tarnegeshu▀.
C3  Tedingen
E2  Teltens
C2  Tochtel:|bur
D2  Tochtersum
E2  Torborch
D3  Torklus.
D1  Tunum
B2  Twix
D3, E3  Tw felstede
E3  Varle
C3  Veenhusen.
B3  Velge
E2  Vischusen.
B2  Visquert
B2, C2  Vphusen.
C3  Vplenger
D2  Vthdorp
B2  Vtherste:|wehr.
B2  Vttum
B2  Waec:|wert
A2  Waecht
E1  Wanger
A2  Watum
E2  Watwart
C3, C2  Weene
B3  Wener
B3  Wenningermoer
D1  Werben
D2  Werensate
C1, D1  Westerackum
D1  Westerbense
D1, C1  Westerbense
D2, C2  Westerholte
B2  Westerhusen
D1  Westerhusen
D3, C3  Westerloech.
D3  Westerstede
C2  Wibelsburen
B2  Widdelswier
E2  Wirden
C2  Wirdum
D2  Witmunt
B3  Wolde
B2  Wolthusen
B2  Woltseten.
D2  Wttel.
C2, D2  Wysens
B3  W mer
E2, E3  Zetel
B2  Zijl:|munken
B2  Zircwerum

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
E3  Frische|Vehe
A2  Groeninger:|landt.
E3  Merkeroken.
C2  Nieulandt
E3, D3  Oldenborch|Comitatus.
C2  Oost Frieslandt
B3  Reijderlandt.
E2  Sande
C1  Westermarsch.
D3, C3  Wijserholt,silua

Islands

Quadrant Text
C1, D1  Balthringhe
B1  Bant.
C1  Boese
B3  De Blincken
D1  Langeroghe.
C1  Nordernie.
A1  Rottum:|oghe.
E3  Sleckerzijl
E1  Spijckeroghe
E1  Wangeroghe
C2  Westeel.

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
C2  Ackema flu.
B2, A2  De Embse flu.
A3  De S pen flu.
B3, C3  Embse flu.
B3  Embse flu.
D2, D3  Monickendiep

Privilege

Quadrant Text
A2  Cum priulegio Imp.|et Reg.MTS ad|decennium.1579. [With privilege from the Emperor and his royal majesty for 10 years. 1579.]

Lakes

Quadrant Text
E3  Dat Meer
D2  Kel:|ler
C2, D2  Oostermeer
C2  Wester:|meer
D2  W ser:|meer

Cartouches

Quadrant Text
C1  FRISIAE ORIENTALIS DESCRIPTIO. (B2) (D2) [A depiction of East Frisia.]
A3  Ioŕs Florianus describ. [Depicted by Iohannes Florianus.]

Orientations

Quadrant Text
A1, B1  OC SE OR ME

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.