Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 80


Scales

Quadrant Text
C3  1 2 3 4.|Milliaria frisica Magna, Mediocra,& Parua (B3) (D3) [large, average and small Frisian miles.]

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
D1  Ackene
C1  Amasij flu:|ostium.
A1  Boerdiep
D1  Buijser diep
B1, C1  De Lauwers
C1  De Schille
B1  Dockumer|diep.
D2, C2  Dollaert.
B1  Groeninger diep
E1  Harle
D2  Knock
A2  Lŕmerhorn
A2  Marder|houck
B1, E1  OCEANI GERMANICI PARS. (C1) (D1)
C1  ooster Eems
E1  O▀ebalge
B1  Scolbach
A1  T.Vlie
A1  Twadt
D1  Twadt
A3  Voorst.
C1  Wester Eems
A2  ZVYDER ZEE

Placenames

Quadrant Text
A2  Abbegae
D1  Abbing:|weer.
A1  Achtlum
B1  Acker:|wold.
A2  Ackermarijp
A2  Ackrum
C1  Adorf
C1  Aedwert
A1, B1  Aegum
B1  Aelsum
B1  Aen|gum
D1  Alant
A1, A2  Albinga
A1  Albingaweer
A1  Alt:|aarum
C2  Anloe
C3  Apen
E2  Appen
B2  Appesche
D2  Aschendorp
C2  Auelham
B1  Augustinus|gae
D1  Aurick
C2  A▀elen
C2, B2  A▀en
A1  Aŕgum
B2  Backefee
A1  Baerdt
A2  Baerle
C1  Baffelt
E2  Bagbant
A1  Baijű
A2  Balck
A1, B1  Balm
D2  Barge
E2  Barthe
C1  Beem
A1  Beers
D1  Beerum
A1  Beeti:|gum
B2  Beets
B2  Beetsterswaege
D1, C1  Beituweer
C1  Belling:|weer.
D2  Bellingwolde
B1  Bentum
C2  Berge
B1  Bergum
C2  Berte.
C1  Berű.
B1  Bethlehem
A1  Biellum
B2  Bijlen
D1  Bijnt
B1  Birda:|wert
A2  Blanckŕham
D1  Blau|husen
B2  Blesdijck
A1  Ble▀um
B1  Blije
C2  Blijenham
B2  Blijensteijn
C2  Boeren|tange [added in 1608]
A1  Boesum
A1  Bolswaerdt
A2  Bonswage
C1  Borchwort
C2, B3  Borck (B2)
A3  Borckhorst
C1  Borckum
C2  Borgeren
A1  Borlic:|kum
B2  Bornberge
B1  Bornwert
D2  Bor▀um
C1  Bos als|Corensant
B1  Bouwe|clooster
A1  Boxum
B1  Brantegű
C1  Brede.
A1, B1  Britzum
A1  Britzweert
A2  Brouck
E1  Bruckzetel.
B2  Br§gergae
B2  Buel
A1  Buer
A1  Burchwert
B1  Burum
B1  Butŕpost
A3  Cam:|perueen.
D1  Campŕ
A3  Cam|pŕ
A2  Cappele.
A2, B2  Cathrijn|bant
B2  Catlijck
C1  Cenderum
B1  ClarecŃp
A3  Clarewater
A3, B3  Clarŕburg.
B2  Cockange
A1  Coebaert
B2  Coebunder|huijsen
B1, B2  Coesumaer
C3  Coeuerden
A2  Col:|dum
B2  Colderveen
A2  Coldewolde
D1, E1  Coldinne
B1  Collum
A1  Coornwert
A1, B1  Cornium
B2  Corte:|zwaege
B2  Cortehem
B1  Cotem
C2  Craps:|wolde
C1  Crewert.
C3  Daelhem
B2  Dalfen
C1  Dam
A2  Dedgum
A2, A1  Deersum
A1  Deijnum
C1  Delfsiel
A2  Delster:|huisen.
B2  Den doorn
B2  Denordel
D2  Den|Oert.
E2  Detrem
B2  Deueren
E2  De|Gasthe
B2  Dickling
C1  Dijckshoorne
D2  Ditsum
B1  Dockum
A1  Doengum
B1, B2  Doesem
B2  Dombrouck
A2  Doniegae
D1  Dornum
C1  Dorwart
B1  Dresum
B1  Drogeham
B2  Duerswolde
B2  Duingheloe
C2  Duuels|kutte
D2  Duuenbrouck
B1  DŃtum:|awold.
A2  Echte|len
B1  Ee.
A1  Eedons
C2  Eelde
D1  Eemden
A3  Eep.
A2  Eestergae
B1  Eestrű
A2  Elahu se.
A3  Elborg.
B2  Elsloe
A3, A2  Emeloirt
C3  Emme
B1  Engewer|ost Grijps|kerck
A1  Englű
B1  Engwe:|rum
C1  Ennur
A3  Ens.
C1  Eppinhuy|sen
B1, B2  Erenwold
A1, B1  Erns
E1  Esens.
C1, B1  Esinge
A1  Exmora
C2  Ext.
C2  E▀en
B2  E en.
B2, B1  Faen
E1  Fedde:|wart.
B1  Feen clooster
B2  Feen:|huisen
B1  Feenwolde
C1  Fernsum
B1  Ferwer
C1  Ferwert
A2  Ferwolde.
B2  Finckegae
A1  Finckum
D1  Fitterbuerŕ
B1  Flodorp
B2  Foech|tinge
A2  Foel.
A2  Follegae
A2  Folsgara
B1  Foutgum
A1  Franicker
E2  Freeburg
A1, A2  Freens
C1  FrŃsum
A1  Furegű
A2  Gaest
A2  Gaesum
D2  Gandersum
B1  Garijp.
C1  Garne|wert
C1  Garnols|weer
C1  Garshusen.
A2  Gasmar
A2  Gauwe buerŕ
A3  Geelmuiden
A2  Geen|ghrijp
D1  Geersweer
B1  Genű
B1  Gerkes|clooster
C2  Germer:|wolde.
B2  Gersloet
D2, D1  Ger▀um
B2, B3  Gheithoren (A2) (A3)
C2  Ghieten
B1  Giet|zerck
E1  Goens
A1  Goltum
B2  Gompehuijsen ost
A2  Goningű
C1  Gotlijge.
A2  Goutum
A3  Grafhorst
C3, B3  Gramsberch.
D1  Griet
C2  Grijse browen
C2, D2  Grijse monicken
A2  Groendijck
C2  Groeningen
B1  Groote gast
C2  Grooteharcste
D1  Groothusen
C2, D2  Grote műte
A2, B2  Grouwer:|gae (A1)
B1, A1  GŃnawert
D1  Hage
D1  Hainswerum
D2  Hal.
B1, A1  Hallű
B2  Ham
C1, B1  Ham
B1  Hantum
B2, C3  Hardenberg
A3  Harderwijck
B1  Hardigarijp
C2  Haren
A2  Harich
A1  Harlin|gen.
C1  Har▀ens
A2  Hascher conuŕt
A2  Hascherhorn
D2  Hatsum
A3  Hattem
B2  Hauelt
B2  Ha▀elt
A2  Heeg
B2  Heem.
A3  Heerde
C2  Heijden|scap
B2  Heldorn
C2  Helm
C2  Helpen
A2  Hemelum
B1, A1  Hempŕs
B2  Hemrick
C2  Henŕsche
A1  Herbayum
A2  He▀elem
C2  He ligerlee.
A2  Hiau:|wen
A1  Hiechtum
A1  Hielsum
D1  Hijncű
A1  Hilar
A2  Hindelopen
A1  Hitzum
B1, C1  Hoerhu sen
D2  Hoghebundt
B1  Hoiwert
C1  Hol:|wirda
A1  Hollum
C2, B2  Hoogekerck
A1  Hoorn
C2  Hoorn
A2  Horne
B2  Hornster:|uaege
E1  Horsten
A2  Hospi:|tael.
A3  Hulsbergen
A1  Huns
A1, B1  Huysum
C1  Hu singe
A1  Hydaert
B1  HŃtum:|mahu ▀
A1  Hŕnaerdt.
A2  H§mert
B1  H aura
A1, B1  H em
B1  Ianum
A1, A2  Idsegahuijsen.
B1  Ieeslű
B2, A2  Iellebert
A2  Indelijckŕ
B2  Iobbemae
A2  Iortrijp
A1  Iorwerdt
B1  Iouswier.
A1  Itens
C1  Iuewert
A1  Izum
C1  Kanthers
A1  Kijmsweert
E1  Knijpens
A2  Kuynder
C1  Lamswer
B2  Langedijck
B2  Lange|zwaege.
C3  Laren
D1  Larrelt
A1, B1  Leckum
B2  Leeck
C2, C1  Leegekerck (B1) (B2)
B1  Leens
C1  Leesdorp
A1, B1  Leeuwer:|den
A2  Leisum
B2, C2  Leiterbert
A2  Lemmer
C1  Lermŕs
B1  Lichtaert
A1  Lid:|lum.
D3  Lin:|gen.
A2, B2  Liombert
D2  Lire
C2  Lodijck
D2, E2  Loge
D2, E2  Logeberum
A2  Loiugum
A1  Lollum
C1  Loppersű
D1  Lopsum
D1  Loquert
D2, C2  Lutke
B1  Lutkegast
C2  Lutke|harcste
B1  Lutke|wold
A1  Luttelwierum
D1  Lutz:|borch
B2  Luxwolde
A2  LŃgewar
A1  L§gerhou
B1  L oe▀ens
A1  L ons
B2  Mackrige
A1  Mackum
C1  Mandeel.
D1  Manslacht
C1  Mar:|sum.
C1  Marhu sen
D2  Mariecour
D1  Marienhoue
D1  Marienweert
A1  Marien|gaerde
C1  Marslacht
A1  Marsum
B2  Marum
C1  Meden
B1, A1  Medum
C2  Medum
C2  Meedhuisen
D1  Meerhusen
C1  Menke|werum
B2  Meppel
D2, D3  Meppen
B1  Mer:|rum
C1  Mesing:|weer
A1  Meynaldű
A1  Midlants
A1  Midlum
C2  Midwoldŕ.
B2  Mijtwolde
B2  Milen:|dam
A2  Mirls
C2  Modum
A2  Molck|Werum
A1  Monicke:|bayum
A2  Monickebuerŕ
B1  Morra.
A3, B3  Moster|broeck
B2  Munke|bel.
A1  M nersgae
A2  Nazaret
D2  Neudorp
A2  Ne▀
B1  Ne▀
B1  Ne▀.
D2  Ne▀.
C1  Nieclooster
A2  Niegae
A2  Niegae oft|roode helle
A2  Niehascha
B2  Niehorn
B1  Niekerck
A2, A1  Nielandt
A2  Niemar:|dum
A2  Niemeer
A2, B2  Niescho:|te.
B2, B2  Nieveen
B1  Nije:kerck
B1  Nije:|houen.
B2  Nijebercoop
B2, B1  Nijegae
B2  Nijeholtpade
B2, A2  Nijeholtwolde
B1  Nijekerck
B1, A1  Nijekerck
A2, B2  Nijelŕmer
A2  Nije|trijnde
B2  Noorder|dracht
C2  Noortbrouck
B1, C1  Noorthoorn
C2  Noortlarŕ
B2  Noortwijck
B2  Noortwolde
C1  Noorwold
B2  Norch
D1  Norden
E2  Nortmore
B2  Nue▀
A2  Nyehu sen
C1  Nyelant
B2  N ebert
C1, B1  N eklooster
C1  Obergum
C3  Ode:ren
A1  Oega
A2  Oele.
C2  OeterdŃ
D1  Oetum
A1  OistbierŃ
B2  Oistehaule.
A2  Oisterhaule
C3, B3  Oisterhe▀elen
A1  Oisterletens.
A2  Oistermegae
B2  Oisterwolde
A2  Oisterzee
C1  Oister|Nielant
A3  Oistwoude
D2  Ol:|dersum
B1  Olde:|houen.
A2  Olde:|mardum
B2  Oldebert
A2, B2  Oldeborn
A1  Oldecloo:|ster.
C1, B1  Oldeclooster
C1  Oldeclooster
A2  Oldegae
A2  Oldegae
B2  Oldegae
A2  Oldehasche
B2  Oldeholtpade
B2, A2  Oldeholtwolde
B2  Oldehorn
B1  Oldekerck
A2, B2  Oldelŕmer
D2  Oldendorp
C1  Oldenzijel
B2  Olderbercoop
A2, B2  Oldescholtŕ
B1  Oldewolde
B1  Oldezerck
A2  Olde|marck
A2  Olde|trijnde.
A2  Oldhiauwert
A3, B3  Olst.
B2  Olterterp
B2  Omme
C1  Onder:|we:|rum.
A1  Onser vrou:|wen.
C2, D2  Onstwedde
B1  Oonzerk
D1  Oostel
C2  Ooster:|werum
A1  Oostere ndt
A1  Oosterwie|rum
B1  Ooster|meer
A2  Oosthem
B1  Oostrum
C1  Oostum
B2, C2  Oostwolde
B2  Opeijnde
B1  Ope nde
A2  Oppen|huijsen
B1  Opt Wijsel
B2  Ouerneijst
A3  O en
D2  Paeuwen
B1  Pae▀en
A2  Pandra:|gae.
A2, B2  Pasloe
A1, A2  Pean:|gum
D1  Peeusum
C2, B2  Peijfs
A1  Peijns
B2  Pepergae
C1  Petersbueren
D2  Petkum
A1  Pietersbierum
D2  Pijle
D1  Pilsum
A1  Pingű
B1  Poswert
B2  Raelt
C1  Ranű
D2  Rarkum
A1, A2  Rau:|wert
B1  Rawert
B2  Rechteren
D2  Reegen
B1  Reijsum
B1  Reijs|mageest
D2  Reyde.
D3  Rhenen
A1  Riede
A1  Rijp
C1  Rijp
D1  Rijp.
D1, D2  Rijpe
B1  Rijperzerck
D1  Rijsum
B2, C2  Roderwold
B1  Rodetzerck
B2, C2  Roeden
E1  Rofhusen
C2  Rolde
A1  Roorda|buisum
C3  Rooswinckel
B1  Ropta
A2  Rotsterlaule.
C1  Rottum
A2  Rottű
B2  Rouveen
A2  Ruga:|huyse.
B2  Ruijnen
A1  S.Anna
C1  S.Anna
A1  S.BrŃdaris
A1  S.Iacob
A3, B3  S.Ians cŃp
A2  S.Iansgae
A2  S.Niclaesgae
A2  S.Vrsel
A3  Sallick
A2  Santfert
C1  Santweer
C1  Sawert
C1  Saxhu se
C1, B1  Saxum
A2, B2  Scarwolde
C2  Sceempte
A2  Scerpenzeel
A1  Schalzum
C2  Schar:|mer
A2  Scharle
A1  Schetŕs
A1  Schingen
A1  Schraert
B2  Scu:|ringergae
C2  Seiltwode
C2  Sel:|lingken
C1, C2  Selwardt
E1  Sen:|wart.
A1  Sexbierű
B1  Sigerswolde
B2  Sigerswolde
B1  SijbrŃ|dŕhu sű
C2  Sijdebueren
A2  Sindel.
A1  Slappe:|terp.
C3  Sleen
A2  Slijckenburg
A2  Slo:ten
C2  Slochteren
B2  Smalingerlee.
A2  Sneeck
A3  Sonneberg
A2, B2  Sonnegae
A2  Spangem
C1  Spiek
B2  Spier
A1  SpŃgen
D2  Stapelmoer
B2  Stap|horst
A2  Staueren
C1  Stedum
B2  Steenbergen
B2, A2  Steenkerke
A1  Steens
B2  Steenwijck
B2  Steggerden
C1  Stertingehuysŕ
B2  Steŕwijc:|kerwold
E2  Stichusen
C1  Stijtz:|wert
E2, D2  Strackholt
B1, C1  Suier|dijck
B1  Suijdwold
C1  Suijdwold
A1  Surip
B1  Suwa:|meer
D1  Suwold
B2  Su twolde
B1  Su verhuij:|sum
B1  Swaege
B2, A3  Swartesluijs
B2  Swarte|waeter
C3  Sweel.
A1  Sweijns
A1  Swichum
A3, B3  Swol.
B1  Syon
B1  S baldebuer
A2  Tabor
C1  Tembuer
A2, A1  Terns
C1, C2  Te▀inge
C2  Thorns
B1  Tijarda
B1  Tijetzerck
C1  Tijnal|dinge
B2  Trimunte
A2  Tserke:|geest
A2  Tyallehui:|sen
A1  Tyema:|rum
A2, A1  Tzerckwert
B1  T§nauwert
A2  Venhuy:|sen.
B1  Vieweer
B1  Vijfleyt
D2, C2  Vinsterwolde
C2  Vlach:|wedde
B2  Vledderen
B1  Vlrum
A3  Vollen:|houe
A3  Vorchten
B2  Vpende
D1  Vphusen
E2  Vplenger
C1  Vpsant
C1  Vpsant
C1, C2  Vpwijrde
A2  Vrck
B2  Vreterp
C2, D2  Vriesloo.
C2  Vrie▀
B1  Vrou|clooster
C1  Vsquart.
D1  Vtenger:buerŕ
D1  Vtenger:|buerŕ
B1  Waerdt
B1, A1  Waerre:|nae
C2  Wagenberge
D1  Walthusen
B2  Wapsterveen
C1  Warfhu sen
C1  Warfum
C1  Warfum|buere
A2  Warns
A1, B1  Warre|gae
B1  Waswert
B1  Waterswald.
C1  Watum
B1  Waxŕs.
A1  Wa▀ens
C1  Wec.
C2  Wedde
D2  Weener:|moer
C1, B1  Weerhu sen
C1  Wehu sen
D2  Wenigermoer
B2  Wenne:|perveen
C1  Werdum
D1  Werdum
C2  Werdŕ|bras.
B1, A1  Wersteens
B1  Werum
C1  Werum
A3  Wesere
A2  Wesmeer
B1  Westegeest
B1  Westene nde
B2, C3  Westerhe▀elen
C2  Westerlee
C1  Wester|enden
C1  Westewit:|wert
A2  Westhem
D1  Westrackum
C1  Wetsin|ge.
B1  Wetzens
C2, C1  We ward
A1  Wielsrijp
A2  Wijckel
D1  Wijgast
A3, B3  Wijge
D2  Wijmeer
A1  Wijnaldum
B2  Wijngeterp
B1  Wijns.
C2  Wijnscho:|ten
C1  Wijnsum
C1  Wijtweert
C1  Wijtwert
A3  Wilsen
B2, A3  Windesem
A1  Winsum
A1  Wirdum
B2  Wispel.
A1  Witmarsű
E1  Witmonde
C1, C2  Wittewerum
D2  Wolde.
C2  Woldendorp
A1  Woldens
A1  Woldens
A2  Wolds|e nde
A2  Wolsum
C2  Woltersum
B2  Woluegae
A2  Worckű
A2  Wtwanin|gergae
C1  Wtwirda
A1  W er
A1  W wert
A1, A2  Ydaert.
A2  Ydzegae
B2  Ydzert
D2  Yeme:|gem
E1  Yeure
A2  Ylst
A2  Ypkolgae
A2  Yrnsum
A2  Ysbrecht:|ten
A2  YselhŃ
A3  Yselmu den
B2  Ywerst
D1  Zielmo:|nicken
A2  Zijbrand
A2  Znijckswage
C2  Zuijdt|laren
C2  Zuijtbrouk
B1, C1  Zuijthoorn
B2  Zuydracht

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
B2  Lemlerberg

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
A1  Bildt
E2  BVTIAGER LANDT.
B2, A2  De seuen|Wolden
A1  De Sweth.
A3  De Veluwe
C2  Die|Bertaingsche|heyde. (C3) (D3) [added in 1608]
B2  DLANT OVERYSSEL
B2, C2  DRENT.
E1  EESENER|LANDT.
E1, D1  FRISIA ORIEN:|TALIS. (E2)
A3  GELDRIAE|PARS.
B1, B2  Oestergoe
E2, E3  OLDENBORGER|LANDT.
D2, E2  OVERLENGER|LANDT
D2  RYDER LANDT
A1  Wester:|goe.
D3  WESTPHA|LIAE PARS.
E1  YEVER|LANDT.

Islands

Quadrant Text
B1  Amelandt.
D1  Baltrum.
B1  Banck
D1  Bu ▀.
A1  Grijnde
C1  Heffesant
D1, C1  Juyst
D1, E1  Langeroge
D1  Norderu 
E1  Olde:|com.
C1  Rottű ooge
B1  Rousant
A1  Scellinck
B1  Schier:|monickoge
E1  Spijkeroge
E1  Wangeroge.

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A3, B3  Aa fl.
D2  Amasius fl.
E1  De Fade fl.
D2  De Loe fl.
E2  De Loe fl.
D3  Eems fluuius.
D3, D2  Haes fl.
C2  Hoorndiep fl.
A2  Kuijner fl.oft syonger
B2  Regge fl.
C2  Scutendiep fl.
B2  Vidrus fl.
A3, B3  Ysel fl.

Privilege

Quadrant Text
D3, C2  Cum Priuilegio.

Cartouches

Quadrant Text
E3  Oost ende West|Vrieslandts beschr uinghe.|VTRIUSQVE|FRISORUM RE:|GIONIS NOVISS:|DESCRIPTIO.|1568. (D3) [Representation of East and West Frisia. A new depiction of both Frisian regions. 1568] [date changed to 1603, occurring in some 1603L editions and all 1603 Vrients copies of his atlas of the low countries. In 1608 the date was changed to 1605. After 1612 the date was removed altogether.]

Lakes

Quadrant Text
A2  Tiouc:|ke meer
A2  Vlu ▀en
E2, E1  Wesener|meer

Orientations

Quadrant Text
A3, A2  OC.SEP.OR.MER.

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.